03.03.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
90

Belediye Encümeninin 03.03.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:38
Belediyemiz Encümeni 03.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mah.233 ada 1 parselde kurumumuza ait olan 6 ve 7 nolu dükkanların 3 yıllığına, belediye otobüs terminalindeki kurumumuza ait WC’nin 01.08.2016 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45.maddesine göre açık ihale usulü ile arttırma yapılarak kiraya verilmesine ve Sahil Mah.Ayhan ÖZERDEN cad.no:3 de bulunan taşınmazın Belediyemiz genel hizmetlerinde kullanılmak üzere bir yıllığına kiralanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:39
Belediyemiz Encümeni 03.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Dumlupınar Sokakta, tapuda İ17D18C4D pafta,232 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Havva CEYLAN’a ait binanın etrafını diğer parsel maliklerinin izni olmadan proje eklerine aykırı olarak duvar ve üzerine ferforje ile çevirdiği komşusu Dilek CEBECİ ve Tuncay CEBECİ’nin şikayetine konu olmuştur. Mal sahibine proje eklerine uygun hale getirmesi için süre verilmiş ancak verilen süre içinde proje ve eklerine aykırı durum eski haline getirilmemiştir. Söz konusu aykırılıklar Belediyemiz Fen İşleri tarafından yapılan kontroller sonucunda 26.02.2016 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Havva CEYLAN’a 1.958,12 ( Bindokuzyüzellisekiz liraonikikuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Havva CEYLAN için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:40
Belediyemiz Encümeni 03.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Dumlupınar Sokakta, tapuda İ17D18C4D pafta,232 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Havva CEYLAN’a ait binanın etrafını diğer parsel maliklerinin izni olmadan proje eklerine aykırı olarak duvar ve üzerine ferforje ile çevirdiği komşusu Dilek CEBECİ ve Tuncay CEBECİ’nin şikayetine konu olmuştur. Mal sahibine proje eklerine uygun hale getirmesi için süre verilmiş ancak verilen süre içinde proje ve eklerine aykırı durum eski haline getirilmemiştir. Söz konusu aykırılıklar Belediyemiz Fen İşleri tarafından yapılan kontroller sonucunda 26.02.2016 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından takibinin yapılarak, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.