2016 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
556

2016 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.03.2016 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2016 / 26
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 02.03.2016 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. ŞUBAT ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince M****** Y***** tarafından verilen 11.02.2016 tarihli Mıhlı Mahallesi Beybağlar mevkii, i17d23a1b pafta,236 ada,5 nolu parselde kurumumuza ait hissenin tarafına satışı talepli dilekçenin görüşülmesine başlandı. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi V**** Y***** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasıyla alakalı olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Katip Belediye Meclis üyesi V**** Y***** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra yerine yedek katip üye olan A**** İ***** G***** başkanlık divanında yerine alarak ilgili talep dilekçesi Belediye Başkanı C***** B***** tarafından Meclise okundu. Yapılan değerlendirme sonunda söz konusu taşınmazdaki hissemizin satışının M****** Y***** ’a uygunluğuna, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine ( V**** Y***** oylamaya katılmamıştır.) A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2016 / 27
Gündem 2: M*** İ**** tarafından verilen 15.02.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d23a1b pafta, 152 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; etrafa gürültü, zarar vermemek şartıyla işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2016 / 28
Gündem 3: F******** C****** tarafından verilen 23.02.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, ortamahalle mevkii, i17d23a1a pafta, 291 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; İşyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2016 / 29
PİN:UİP-309,19
Gündem 4:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,İ17D23A1B pafta,290 ada,28, 38, 39 nolu parsellerde İ**** B******, O**** B******, G***** Ç****, M******* B****** mirasçıları olan G***** B******, D**** B******, F**** D****, H******* S****, N***** I**** ve A**** S****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce toplantı salonunun dışına davet edildi Gelen görüş yazısına istinaden yapılan değerlendirme sonunda yukarıda sayılan malikler adına hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ( H****** S****** oylamaya katılmamıştır.) Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
17D23A1B_UİP_DEĞİŞİKLİĞİ

17D23A1B_UİP_MEVCUT

PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

KARAR NO: 2016 / 30
PİN:UİP-308,8
Gündem 5:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii,İ17D23A1B pafta,248 ada,8 ve 17 nolu parsellerde F**** S**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 27.01.2016 tarih ve 20160255 sayılı yazımız ile dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 02.02.2016 tarih ve 822 sayılı gelen görüş yazısına istinaden yapılan değerlendirme sonunda F**** S**** adına hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
17D23A1B_UİP_DEĞİŞİKLİK

17D23A1B_UİP_MEVCUT

PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

KARAR NO: 2016 / 31
PİN:UİP-304,5
Gündem 6:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,İ17D-17C,İ17D22B pafta,263 ada,11 parselde E* E********* S**. T**. A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 27.01.2016 tarih ve 20160255 sayılı yazımız ile dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 02.02.2016 tarih ve 822 sayılı gelen görüş yazısına istinaden yapılan değerlendirme sonunda E* E********* S**. T**. A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
I17D17C_NİP_MEVCUT

I17D22B_NİP_MEVCUT
I17D17C_NİP_DEĞİŞİKLİĞİ

I17D22B_NİP_DEĞİŞİKLİĞİ
NİP_PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

KARAR NO: 2016 / 32
PİN:UİP-308,9
Gündem 7: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafatepesi Mevkii,İ17D-17C-3C, İ17D-22B-2B pafta, 263 ada,11 nolu parselde E* E********* S**. T**. A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 27.01.2016 tarih ve 20160255 sayılı yazımız ile dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 02.02.2016 tarih ve 822 sayılı gelen görüş yazısına istinaden yapılan değerlendirme sonunda E* E********* S**. T**. A. Ş.  adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
17D17C3C_UİP_MEVCUT

17D22B2B_UİP_MEVCUT
17D17C3C_UİP_DEĞİŞİKLİĞİ

17D22B2B_UİP_DEĞİŞİKLİĞİ
UİP_PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

KARAR NO: 2016 / 33
Gündem 8:2015/49 sayı ile alınan Belediye Meclisi kararına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne istinaden mevcut 1/5000 Nazım Planının güncelleştirilmesi, yeni güncel sayısal harita paftaları üzerine iki etap halindeki nazım planların aktarılması, yine Belediye Meclisince ve diğer kurumlarca onaylanan planların (ilave, tadilat vb.) aktarılması. NCZ ve DWG uzantılı formatta sayısallaştırılması işlemlerine ait 1 paftadan ibaret konunun görüşülmesine başlandı. Yapılan değerlendirme sonunda sayısallaştırma işlemlerinin uygunluğuna, konu hakkında uygulama yapılmasına A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.