03.11.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
81

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 03.11.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR  NO:220

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve 2022/3816 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, M**** mevkii, i17****** pafta, 2** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz  terki ile kalan  parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan yola terk dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı  imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:221

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 2022 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 3841 sayılı  yazısı ile  teklif edilen 04.10.2021 Tarih ve 2021/44 sayılı bütçe ve 05.08.2022 Tarih ve 2022/53 sayılı ek bütçe Meclis kararları ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesi,  elektrik tüketim bedelleri ile birlikte mal ve malzeme alımına  gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalarak bütçe tertibinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…… bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”hükmü  ve yine    Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanıp  cari harcamalar için oluşturularak 27.10.2022 tarih ve 2022/96 sayılı kararı ile Encümenimizce  incelenmeye alınan 2022 Mali Yılı Ek Bütçe tasarısı ile ilgili ekli liste  cetvellerde  detayları  belirtilen   3.000.000,00TL tutarındaki ek ödenek talebinin  Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR  NO:222

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3900 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, Sü****** D*****l C******  No:9*/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8* parsel üzerindeki F***** S**** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 61 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:213********) F****** S****’ye toplamda 64.503,20 TL (Altmışdörtbinbeşyüzüçlira yirmikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 55.954,38 TL (Ellibeşbindokuzyüzellidörtlira otuzsekizkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.548,82  TL (Sekizbinbeşyüzkırksekizlira seksenikikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:223

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3901 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:9**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8* parsel üzerindeki A** İ***adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 60 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:273********) A** İ***’a toplamda 64.906,93TL (Altmışdörtbindokuzyüzaltılira doksanüçkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna ; Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 56.304,60TL (Ellialtıbinüçyüzdörtlira altmışkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.602,33TL (Sekizbinaltıyüzikilira otuzüçkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:224

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3902 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/*  adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8* parsel üzerindeki K**** K** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 59 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:289*********) K**** K**’e  toplamda 71.739,24 TL (Yetmişbirbinyediyüzotuzdokuzlira yirmidörtkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 62.231,40 TL (Altmışikibinikiyüzotuzbirlira kırkkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 9.507,84 TL (Dokuzbinbeşyüzyedilira seksendörtkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:225

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3904 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/*   adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8* parsel üzerindeki M***** S***** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 58 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:389********) M****** S*****’ya toplamda 64.503,20 TL (Altmışdörtbinbeşyüzüçlira yirmikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna ; Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 55.954,38TL (Ellibeşbindokuzyüzellidörtlira otuzsekizkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.548,82  TL (Sekizbinbeşyüzkırksekizlira seksenikikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:226

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3905 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/*   adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8*  parsel üzerindeki S**** S**** E****** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 57 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:535********) S**** S**** E******’a toplamda 64.642,95TL(Altmışdörtbinalıyüzkırkikilira doksanbeşkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna ;Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 56.075,61 TL (Ellialtıbinyetmişbeşlira altmışbirkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.567,34  TL (Sekizbinbeşyüzaltmışyedilira otuzdörtkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:227

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3906 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/*   adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8* parsel üzerindeki F**** A*** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 56 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:620*********) F**** A***’a  toplamda 66.770,29TL (Altmışaltıbinyediyüzyetmişlira yirmidokuzkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna ; Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen  57.921,00 TL (Elliyedibindokuzyüzyirmibirlira) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.869,29 TL (Sekizbinsekizyüzaltmışdokuzlira yirmidokuzkuruş) para cezası olarak uygulanmasına; ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:228

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3907 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/*    adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8*  parsel üzerindeki M**** K*** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 55 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo: 544********) M**** K***’ya toplamda 46.583,92 TL (Kırkaltıbinbeşyüzseksenüçlira doksanikikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna ; Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 40.410,00 TL (Kırkbindörtyüzonlira) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 6.173,92 TL (Altıbinyüzyetmişüçlira doksanikikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:229

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3908 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/*    numaralı adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8* parsel üzerindeki A** Y***** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 54 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:232*********) A** Y*****’a toplamda 62.795,13 TL (Altmışikibinyediyüzdoksanbeşlira onüçkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna ;  Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 54.472,68 TL (Ellidörtbindörtyüzyetmişikilira altmışsekizkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.322,45 TL (Sekizbinüçyüzyirmiikilira kırkbeşkuruş) para cezası  olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:230

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 2022/3909 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8* parsel üzerindeki Y**** M**** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 53 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo: 166********) Y**** M****’e  toplamda 72.748,56 TL (Yetmişikibinyediyüzkırksekizlira ellialtıkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna ;Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 63.106,95 TL (Altmışüçbinyüzaltılira doksanbeşkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 9.641,61  TL (Dokuzbinaltıyüzkırkbirlira altmışbirkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:231

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 2022/3911 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S****** D****** C****** No:***/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, 8*  parsel üzerindeki S********* Ç******* adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 24.10.2022 tarih ve 62 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:104*********) S********* Ç*******’e toplamda 38.105,65TL(Otuzsekizbinyüzbeşbin altmışbeşkuruş) para cezası verilmesinin  uygunluğuna; Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 33.055,28 TL (Otuzüçbinellibeşlira yirmisekizkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 5.050,27  TL (Beşbinellilira yirmiyedikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:232

Belediyemiz Encümeni 03.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 2022/3942 sayılı yazısı ile teklif edilen;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan  Yedek Ödenek Bütçe Tertibinden 165.000,00TL’nin 0111-03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları koduna 2.000,00TL, 0139-035201 Posta ve Telgraf Giderleri koduna 5.000,00TL, 0139-058951 İller Bankasına verilen Paylar koduna 45.000,00TL, 0443-031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımları koduna 13.000,00TL, 0443-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme koduna 45.000,00TL, 0443-035401 İlan Giderleri koduna 10.000,00TL, 0510-037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları koduna 10.000,00TL, 0510-037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları koduna 30.000,00TL, 0510-037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri koduna 5.000,00TL, 0139-037201 Bilgisayar Yazılım Alımları kodundan 20.000,00TL’nin 0139-037102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat koduna 20.000,00TL, olmak üzere toplamda 185.000,00 TL aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:233

Belediyemiz Encümeni 27.10.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 2023 yılı Akaryakıt Alımı

27/10/2022 tarih ve 217 sayılı ile 2023 yılı içersinde belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere motorin ve 95 oktan kurşunsuz benzin alımına yönelik Belediye Encümenince 27/10/2017 tarih ve 217 sayılı Encümen kararı alınmış olup; ancak 02.11.2022 tarihli ve 2022/3924 Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan ödenek miktarı hesaplanan yaklaşık maliyete göre yetersiz kaldığından dolayı, alınmış olan 27/10/2017 tarih ve 217 sayılı Encümen kararının iptal edilerek, 2023 yılı akaryakıt mal alımı işinde, 118000 (yüzonsekizbin)litre Motorin(diğer) ve 7000(yedibin) litre 95 oktan kurşunsuz benzin akaryakıt alımı yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

03.11.2022 tarihli Encümen 14 adet karardan ibarettir.