08.01.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
479

Belediye Encümeninin 08.01.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:1
Belediyemiz Encümeni 08.01.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediye Meclisimizin 07.01.2015 gün ve 04 sayılı kararı ile Belediyemize ait kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alanda bulunan ve konut yapı kooperatifleri tarafından kullanılan arıtma, sondaj ve bekçi evlerine 2015 yılı için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 0,25 KR ücret alınmasına, Zabıta birimi tarafından her ay tespit yapılmasına, işgaliye bedelinin yılsonunda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2
Belediyemiz Encümeni 08.01.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 2. Sokak No:7 ‘de Cengiz DİRİL adına kayıtlı binanın fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:3
Belediyemiz Encümeni 08.01.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası-Yıkım
Sezai ÖZTÜRK tarafından verilen 30.12.2014 tarihli dilekçe gündeme geldi. İlgi dilekçede Belediye encümeninin 11.12.2014 tarih ve 246 ile 247 sayılı kararlarında Sezai ÖZTÜRK-Rafet ÖZTÜRK adlarına kesilen para cezası ve yıkım kararlarında tapu sahibinin Rafet ÖZTÜRK olması nedeniyle kararların Rafet ÖZTÜRK olarak düzeltilmesi ve iptal edilmesi istenmiştir. Fen İşleri Müdürlüğünün 08.01.2015 tarih ve 20150058 sayılı yazısında tapudaki ismin Rafet ÖZTÜRK olması nedeniyle kararların Rafet ÖZTÜRK olarak düzeltilmesi istenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda kararların iptali talebinin reddine, 246 sayılı kararda belirtilen “ tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Sezai ÖZTÜRK-Rafet ÖZTÜRK adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde” ibaresindeki Sezai ÖZTÜRK isminin kaldırılarak ‘tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Rafet ÖZTÜRK adına kayıtlı taşınmaz üzerinde’ olarak düzeltilmesine,
Aynı karardaki “ İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahipleri Sezai ÖZTÜRK-Rafet ÖZTÜRK’e toplam” ibaresindeki Sezai ÖZTÜRK isminin kaldırılarak ‘İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Rafet ÖZTÜRK’e toplam’ olarak düzeltilmesine,
247 sayılı karardaki “ tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Sezai ÖZTÜRK-Rafet ÖZTÜRK adlarına ” ibaresindeki Sezai ÖZTÜRK isminin kaldırılarak ‘ tapuda İ17D18C3B-4A pafta,514 Ada,95 parsel de Rafet ÖZTÜRK adına’ olarak düzeltilmesine ,
11.12.2014 tarih ve 246 ile 247 sayılı kararların yukarıdaki değişiklikler yapılarak aynen geçerliliğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:4
Belediyemiz Encümeni 08.01.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola terk-İfraz
06.01.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Mahallesi İ17d 23a 1b pafta, 164 ada, 25 nolu parseller için Belediye Meclisinin 05.11.2014 tarih ve 101 sayılı kararına istinaden hazırlatılan ( imar uygulama ifraz ve yolaterk dosyasının ) 1/1000 ölçekli onaylı uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, ÇayMahallesi mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-B, Ada:164, Parsel:25’de içerisinde evi olan zeytinlik vasıflı Semahat SAKALLI ve Naile SAKALLI adlarına kayıtlı hisseli taşınmazda Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.10.2014 tarih ve 1952 sayılı kararı ile imar uygulama dosyasının uygun olduğu anlaşılmıştır. Oluşacak iki nolu parsele ilgili tapu sicil Müdürlüğünce korunması gerekli kültür varlığı şerhi konulması kaydıyla imar uygulama dosyasında ilgili taşınmazda yapılan ifraz sonucu 1 nolu tam imar parseli ve 2 nolu parsel kurul kararı gereği “ Sivil Mimarlık Örneği Yapı Şerhli” tam imar parseli, geriye kalan kısmın yol ve yeşil alan olarak kamuya bedelsiz terkin edilmesine 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna ( Encümen üyesi Hüseyin SAKALLI 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesine istinaden konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan konunun görüşülmesine katılmamıştır. ) Hüseyin SAKALLI haricinde tüm üyelerin kabulüyle oy birliği ile karar verildi.