09.06.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
437

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.06.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:68

KARAR ÖZETİ: Kiralama.

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.06.2022 tarih ve 2022/2050 sayılı yazısı ile teklif edilen,  Beldemiz S**** M********, Ş**** J******* Ç**** E*** P****** S**** No:* de, 2** Ada, 1 Parsel içinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan ve kiralama süresi  01.08.2022 v 25.08.2022 tarihinde sona ermekte olan  Kurumumuza ait taşınmazlar ile ilgili  söz konusu yerlerin tekrar ihaleye çıkılarak kiraya verilmesi Kurumumuz menfaatine olacağından; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:69

KARAR ÖZETİ:Tutanak.

Zabıta Amirliğinin 08.06.2022 tarih ve 2022/2080 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz Zabıtaları tarafından 31/05/2022 tarihinde saat:19:04’de İ***** Ö**** isimli şahısın Beldemiz G******** M********, H**** E***** C****** adresinde bulunan mezarlık yanındaki çeşmeden uygunsuz şekilde hortumla su çekip bahçesini suladığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, 000106 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre aykırı davranış başlıklı  32. Maddesi gereği (TCKNo:235********) İ***** Ö****’e 2022 yılı para ceza miktarı olan 581.00 T.L.(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:70

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.06.2022 tarih ve 2022/2094 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** M********, T*** M********,  m***** i17****** pafta 2** ada 3* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (2,49 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 186,92 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:71

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.06.2022 tarih ve 2022/2095 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********,  M**** m***** i17****** pafta 3** ada 9 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (16,23 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 770,91 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:72

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.06.2022 tarih ve 2022/2096 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********,  B******** m**** i17****** pafta 3** ada 1* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (24,57 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 2581,27 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:73

KARAR ÖZETİ: 18.Madde İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.06.2022 tarih ve 2022/2080 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu kent bütününe yönelik Uygulama imar planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanmış askı ve itiraz süreçleri tamamlanarak kesinleşmiştir. 3194 sayılı imar Kanunun 18. Maddesi ve Küçükkuyu 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı Notlarının Yapı Nizamı bölümü; “Bu imar planı onama sınırlarında kalan alanlardaki imar uygulaması, parselasyon ve 18. madde uygulama işlemleri belirli bütünlük taşıyacak şekilde etaplar halinde yapılabilir. Etap sınırlarını belirlemeye Belediyesi yetkilidir. Uygulama İmar planlarında gelişme alanlarındaki kadastral parsellerde; 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi kapsamında uygulama yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez. “ şeklinde olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve plan hükümleri kapsamında 18. Madde imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Belediye Encümeninin 21.04.2022 tarih ve 49 sayılı   kararı ile 18. Madde etapları belirlenmiş olup;  1, 3 ve 4. Etapların 18. Madde İmar Uygulaması  işleminin   hizmet alımı yolu ile yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

09.06.2022 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.