2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
163

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.06.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/41

Gündem 1: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 1949 sayılı yazısı ile teklif edilen 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (l) bendi gereği; Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro için yıl itibariyle kazanılan bir üst dereceye geçirilebilmesi amacıyla  (III) sayılı Dolu Kadro Cetveli değişikliğinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/42

Gündem 2: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 1981 sayılı telif yazısı ile Belediyemize ait Sahil Mahallesi, Şehit Emin Pamukçu Sokak, No: 2 adresinde bulunan Küçükkuyu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 14. fıkrasının (b) bendi gereğince sahip olduğu T2 Yetki Belgesine istinaden; 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Karayoluyla Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin 5. maddesi ve yine aynı tebliğin Ek-1 Formuna göre yasal sınırlar gözetilerek düzenlenen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğüne gönderilen ücret tarifesi ile ilgili idaremize verilen 01.06.2022 tarih ve 0789 sayılı dilekçe bahsi geçen Küçükkuyu Belediyesi Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesinde uygulanan ücretlerin yüksek olduğu, tarifenin tekrar gözden geçirilerek makul bir seviyeye çekilmesi yönündeki talebin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/43

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 1984 sayılı telif yazısı ile Küçükkuyu Kent Bütünü için hazırlanan İmar Planlarına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazısı ve eki teknik rapor Küçükkuyu Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Meclis Kararı plan müellifine gönderilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı ve plan notlarındaki bazı hususlara yönelik plan müellifi M****** I*** tarafından hazırlanarak 01.06.2022 tarih ve 0778 sayılı dilekçe ekinde kurumumuza sunulan dosyanın incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi