2022 YILI HAZİRAN AYI 10.06.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
265

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2022 HAZİRAN AYI 10.06.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 10.06.2022 Cuma Günü saat 10.00 da Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/44

Gündem 1: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 1981 sayılı yazısı ile teklif edilen ve Belediye Meclisinin 2022 Yılı Haziran Ayı 06.06.2022 tarihli oturumunda görüşülerek 2022/42 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Terminal Ücret Tarifesi ile ilgili Meclise sunulan 07.06.2022 tarih 2022/6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup;

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Terminal Ücret Tarifesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

      TERMINALIN Adı: Küçükkuyu Belediyesi
Adresi:  Sahil Mah. Şehit Jandarma Çavuş Emin Pamukçu Sk. No:2 Küçükkuyu
İli:  Çanakkale İlçesi: Ayvacık Geçerlilik Süresi: 31/12/2022
YETKİ BELGESİ TURU Açıklama Otomobil Otobüs
8 Koltuk ve Altı 9•15

Koltuklu

16-24

Koltuklu

25-34

Koltuklu

35-45

Koltuklu

46 Koltuklu

ve Üzeri

A, B, D 100 Km üstü (uluslararası / şehirler arası taşımalar için) 5 10 20 30 40 50
A, B, D 100 Km altı (uluslararası/şehirler arası taşımalar için) 2,5 5 10 18 20 25
D İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 1 3,5 6 8 10 15
A, B, D 1 3,5 6 8 10 15
  KARAYOLU YOLCU TERMINALI OTOPARK TAVAN ÜCRET TARİFESİ (TL)  
Taşıt Türü 0-25

Dakika

25 – 60

Dakika

12 Saate Kadar

Her Saat İlave

12-24 Arası Her

Saat İçin İlave

24 Saat Üstü Her

Saat İçin İlave

Aylık Abonman

Ücreti

Otobüsler ÜCRETSİZ 10 2,50 1 1 100
Ticari Otomobiller(Taksiler) ÜCRETSİZ 2,50 1 0,30 0,30 50
Özel otomobiller(Resmi Dahil)  

ÜCRETSİZ

 

5,5

 

1

 

0,30

 

0,30

 

50

Belediyemize ait Sahil Mahallesi, Şehit Emin Pamukçu Sokak, No: 2 adresinde bulunan Küçükkuyu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 14. fıkrasının (b) bendi gereğince sahip olduğu T2 Yetki Belgesine istinaden; 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Karayoluyla Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin 5. maddesi ve yine aynı tebliğin Ek-1 Formuna göre yasal sınırlar gözetilerek düzenlenen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğüne gönderilen ücret tarifesi ile ilgili idaremize verilen 01.06.2022 tarih ve 0789 sayılı dilekçe bahsi geçen Küçükkuyu Belediyesi Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesinde uygulanan ücretlerin yüksek olduğu, tarifenin tekrar gözden geçirilerek makul bir seviyeye çekilmesi yönündeki talebin incelenmek üzere Küçükkuyu Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarihli toplantısında 2022/42 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen 2022 Mali yılı Terminal Ücret Tarifesi ile ekleri incelemesi sonucunda;

KOMİSYON KARARI: Belediyemize ait Sahil Mahallesi, Şehit Emin Pamukçu Sokak, No: 2 adresinde bulunan Küçükkuyu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 14. fıkrasının (b) bendi gereğince sahip olduğu T2 Yetki Belgesine istinaden; 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Karayoluyla Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin 5. maddesi ve yine aynı tebliğin Ek-1 Formuna göre yasal sınırlar gözetilerek düzenlenen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğüne gönderilen ücret tarifesi incelenmiş olup, Küçükkuyu Terminalinde uygulanacak giriş/çıkış ücretleri raporumuzda belirtildiği şekliyle Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KOMİSYON  BAŞKANI                                         ÜYE                                              ÜYE

S**** Ö***                                               S***** ŞAHİN                          M******* P****

KARAR: Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Terminal Ücret Tarifesi ile ilgili Meclise sunulan 07.06.2022 tarih 2022/6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/45

Gündem 2: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 1984 sayılı yazısı ile teklif edilen ve Belediye Meclisinin 2022 Yılı Haziran Ayı 06.06.2022 tarihli oturumunda görüşülerek 2022/43 sayılı karar numarası ile İmar Komisyonuna havale edilen; 12.05.2022 tarih ve 40 sayılı meclis kararı ve plan notları ile ilgili plan müellifi tarafından hazırlanan dosya ile ilgili Meclise sunulan 08.06.2022 tarih 2022/11 sayılı İmar Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup;

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 06/06/2022 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Kent Bütünü için hazırlanan İmar Planlarına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazısı ve eki teknik rapor Küçükkuyu Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve meclis kararı plan müellifine gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı ve plan notlarındaki bazı hususlara yönelik plan müellifi M****** I*** tarafından hazırlanan dosya İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Plan Müellifi M****** I***’ın 01/06/2022 tarih ve 778 sayılı dilekçe ekinde yer alan dosya incelenmiştir.  Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarih ve 40 sayılı kararındaki husussulardan;  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazı ve eki raporun 5. maddesinde belirtilen, Küçükkuyu Uyulama İmar Planında “Ayrık İkiz Nizam” yapılaşma kararı verilen adalarda Mekansal Planlar Yönetmeliğine göre uygun olan nizama göre düzeltme yapılması şeklinde karar alınmıştır. Yapılan incelemede; 01/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık İkiz Nizam yapılaşma şartı getirmiş adaların yapı nizamının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak Plan Müellifi tarafından değiştirildiği görülmüştür.

Ayrıca dosya ekinde 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı Notlarındaki;

Ayrık nizam olarak belirlenmiş meskûn yapı adalarında mevcut teşekkülün gerektirmesi ve diğer zorunlu hallerde bu adalarda ikiz nizam uygulama yapılabilir. Bu uygulama neticesinde köşe parsel tek kaldığında ikiz, üçlü bloğa dönüşebilir. Parselin her iki komşuluğunda bitişik nizam olarak teşekkülün veya ayrık ikiz nizam yapılaşma şartlarını taşımayan parseller bulunması halinde bu parseller birlikte değerlendirilerek bitişik nizam uygulama yapılabilir. Uygulamaya Belediyesi yetkilidir “ hükmünde Ayrık ikiz nizam ibaresi geçtiğinden ;

“Ayrık yapı nizamı tanımlanan imar adalarında; cephe genişliğini sağlayamayan parsellerde ikili veya üçlü blok nizam uygulaması yapılabilir. Bu imar adalarında komşu parsellerdeki mevcut yapıların yaklaşma mesafesi yeni yapılacak yapının yaklaşma mesafesi olarak belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir. Aynı yoldan cephe alan parsellerin zemin kat yükseklikleri farklı yapılamaz” şeklinde değiştirilmiştir.

Tevhid imkânı bulunmayan ayrık nizamlı ve emsal düzenli yapı parsellerinde yapı kitlesi, çekme mesafelerinden sonra 80 m2‘nin altına düştüğü yerlerde, minimum yapı büyüklüğü olan 80 m2‘ye göre yapı yapılabilir. Bu gibi parsellerde planda belirlenmiş olan TAKS/KAKS değerleri geçerli değildir. Bu parsellerde emsal, binanın tabana oturduğu alan ile imar planında belirtilen kat adedinin çarpılması ile bulunur. Ancak bina cepheleri yönetmelikte belirtilen cephe boyutlarının altına düşemez.  Bu adalarda parsel üzerinde yapılacak binanın bodrum katlarda 80 m2. nin altına düştüğü durumlarda iskân edilen katlar için ayrıca 0.50 m. çekme mesafesi şartı aranmaz.” hükmü plan notlarından kaldırılmıştır.

Plan notlarının “Çıkmalar / Kapalı çıkmalar “ bölümünün 2. BendiArka bahçede parselin arka bahçe sınırına 4 kata kadar en fazla 3.00 metre, 4 kattan sonraki her kat için ilave 0.50 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla kapalı çıkma yapılabilir. Bu çıkmalar 3 metre mesafesine en fazla 1.50 metre taşmak kaydıyla kapalı çıkma yapılabilir. “ şeklinde olup

Arka bahçede parselin arka bahçe sınırına 4 kata kadar en fazla 3.00 metre, 4 kattan sonraki her kat için ilave 0.50 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla kapalı çıkma yapılabilir. Arka bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile en fazla 1.50 metre açık çıkma yapılabilir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Plan Notlarının, Yapılaşma ve imar uygulamaları ile ilgili genel hükümler bölümüne;

“Tevhite konu ayrık yapı kullanımı tanımlanmış imar adasında yer alan parsellerde tevhitten sonra oluşacak parselde yapılacak her yapı kitlesinin taban alanı tevhide giren en büyük imar parselinin taban alanını geçemez. Tevhit yapılacak parsellerde tevhit dosyasında vaziyet planı sunulması zorunludur. Yapılaşma şartını sağlamayan parsellerin tevhidinde (zorunlu tevhitlerde) bu durum geçerli değildir.” ibaresi ilave edilmiştir.

04/10/2021 tarih ve 47 sayılı Meclis kararı ile onaylanan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yönelik yukarda bahsi geçen değişiklik ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarındaki ilave ve değişiklik teklifi uygun bulunmuştur.

KOMİSYON KARARI:  Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yönelik değişiklik ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarındaki ilave ve değişiklik teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiş olup işbu rapor hazırlandığı şekli ile   Belediye  Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

S******* T**** G*****                          V**** Y*****                         F******** Y****

BAŞKAN                                              ÜYE                                          ÜYE

KARAR: Meclise sunulan 08.06.2022 tarih 2022/11 sayılı İmar Komisyon raporu ile ilgili yapılan oylama sonucunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yönelik değişiklik ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarındaki ilave ve değişiklik teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.