09.10.2023 TARİH VE 2023/7 SAYILI İMAR KOMİSYONU RAPORU

0
67

TEKLİF: 02/10/2023 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen;  Mıhlı Mahallesi 286 ada 13 parseldeki Sağlık Tesisi Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası İmar Komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Komisyonumuzca yapılan İncelemede; İl Sağlık Müdürlüğü’nün 21/09/2023 tarih ve 225064445 sayılı yazısı ile mülkiyeti “ Maliye Hazinesine” ait ve “Sağlık Tesis Alanı” yapılmak üzere tahsisli olan Mıhlı Mahallesi 286 ada 13 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği hazırlatıldığı görülmüştür.  İmar Plan değişikliği yapılan meri Nazım İmar Planında Sağlık Tesis Alanı,  meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Emsal: 1 yoğunluklu Yençok 3 katlı, güney kısmından 30 m yapı yaklaşması diğer cephelerinden 5 m yapı yaklaşma mesafesi olan  “Sağlık Tesis Alanında” kalmaktadır. Hazırlanan plan değişikliği ile söz konusu sağlık tesisini gerçekleştirmek üzere Mıhlı Mahallesi 286 ada 13 parselin güneyindeki 30 m olan yapı yaklaşma mesafesi değiştirilerek 10 m, doğusu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesi ise 5 m olarak yeniden düzenlemiş,  kat ve yoğunluğunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.