09.10.2023 TARİH VE 2023/8 SAYILI İMAR KOMİSYONU RAPORU

0
105

TEKLİF: 02/10/2023 tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği dosyası İmar Komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan Nazım imar plan değişikliği ve ekleri incelendiğinde;  imar uygulaması tamamlanmış 130 ada 4 parsel parseli üzerinde, meri imar planında 1197 m2 büyüklüğünde bir “Park Alanı”nın düzenlenmiş olduğu görüldüğü imar uygulamalarının tamamlanmış olması nedeniyle yeni bir uygulama sonucu DOP niteliğindeki park alanının çevredeki mülkiyetlere dağıtımının zor olacağı, Bu alanların Belediyesince kamulaştırmaya tabi alanlar kapsamında olacağı belirtilerek kamu zararı oluşturmadan yapılan yeni bir düzenleme ile bu yeşil alan planda yeniden dağıtımı yapılarak düzenlendiği plan değişikliğine konu bölgede uygulamalar sorunsuz olarak sürdürülebileceği belirtilmiştir. Yapılan incelemede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği sınırı içerisinde kalan alan meri nazım imar planında; gelişme konut alanı, yeşil alan ve otopark alanından oluşmaktadır. Belediyemizin söz konusu bölgede yeşil alan peyzaj ve yürüyüş yolu projesi mevcuttur.  Nazım İmar plan değişikliğine konu yeşil alan; belediyemizin proje alanı ile bütünleşecek şekilde tasarlanmış, eşdeğer yeşil alan sağlanarak yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve Planlama sınırı içerisinde etkilenen diğer tüm parsel maliklerinin muvafakatının alındığı görülmüştür. Gökçetepe 130 ada 4 parselin 18. Madde imar uygulaması sonucu oluşmuş parsel olması, yeni bir imar uygulama yapılamasındaki zorluklar kamulaştırma problemi nedeni ile 130 ada 4 parsel üzerinden kaldırılarak Nazım İmar Planına uygun olarak planlama alanın kuzey ve doğusunda eşdeğer yeşil alan ayrılarak oluşturulduğu ve belediyemizin yapımına başladığı proje alanı ile bütünleştirilerek tadilat işleminin düzenlenmiştir.

KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.