11.10.2023 TARİH VE 2023/9 SAYILI İMAR KOMİSYONU RAPORU

0
152

TEKLİF: 02/10/2023 tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan Nazım ve Uygulama imar plan değişikliği ve ekleri incelendiğinde;  imar uygulaması tamamlanmış 130 ada 4 parsel parseli üzerinde, meri imar planında 1197 m2 büyüklüğünde bir “Park Alanı”nın düzenlenmiş olduğu görüldüğü uygulamaları tamamlanmış olması nedeniyle yeniden bir uygulaması sonucu DOP niteliğindeki park alanının çevredeki mülkiyetlere dağıtımının zor olacağı, Bu alanların Belediyesince kamulaştırmaya tabi alanlar kapsamında olacağı belirtilerek kamu zararı oluşturmadan yapılan yeni bir düzenleme ile bu yeşil alan planda yeniden dağıtımı yapılarak düzenlendiği plan değişikliğine konu bölgede uygulamalar sorunsuz olarak sürdürülebileceği belirtilmiştir. Yapılan incelemede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği sınırları içerisinde 130 ada 3 parsel , 130 ada 4 parsel  ve 271 ada 1 parsel olduğu  130 ada 3 parselin yoğunluk,  yapılaşma şartları ve parselin şeklinde  herhangi bir değişiklik yapılmadığı yine 130 ada 4 ve 271 ada 1  parselin yoğunluk,  yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik  yapılmadığı  ve  planlama sınırı içerisinde tüm parsel maliklerinin muvafakatının alındığı görülmüştür. Gökçetepe 130 ada 4 parselin 18. Madde imar uygulaması sonucu oluşmuş parsel olması, yeni bir imar uygulamanın yapılamasındaki zorluklar ve kurumumuza oluşturacağı kamulaştırma probleminden dolayı yeşil alan 130 ada 4 parsel üzerinden kaldırılarak planlama alanın kuzey ve doğusunda eşdeğer yeşil alan ayrılarak oluşturulduğu ve belediyemizin yapımına başladığı proje alanı ile bütünleştirilerek tadilat işleminin düzenlendiği görülmüştür.

KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.