10.08.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
175

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 10.08.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:190

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 08.08.2023 tarih ve 2023/9197 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

G***** M**** adına vekaleten V**** Y*****: Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi, No:26

KARAR NO:191

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.08.2023 tarih ve 2023/9200 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde 160 ada, 30 parsel önünde bulunan M*** A***** adına kayıtlı dükkanın önünde kamuya ait alanda beton dökülerek sert zemin oluşturulduğu görüldüğünden yapılan uygulama 31.07.2023 tarih ve 28 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:254********) M*** A*****’ya toplam 3.312,91TL(Üçbinüçyüzonikilira doksanbirkuruş) para cezası verilmesine ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:192

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 09.08.2023 tarih ve 2023/9220 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe  Mahallesi, Zeytindalı Sokak adresinde İ***** Y**** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden fotoğrafları çekilerek 09/08/2023 tarih 000150 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:113********) İ***** Y****’a 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.