11.08.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI

0
159

 BELEDİYE ENCÜMENİNİN 11.08.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:139

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 2023 yılı Bütçe

Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 08.08.2022 tarih ve 2022/2838 sayılı yazısı ile teklif edilen;5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısı” başlıklı 24 üncü maddesi “(1) Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, il özel idarelerinde ise Eylül ayının ilk iş günü encümene havale edilir.” hükmü doğrultusunda,   Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen 2024 – 2025 yılları bütçe tasarısına dair cetvellerin  Encümenimizce yasal süresi içinde incelenmesine  ve inceleme sonucunun Belediye Meclise sunulmak üzere  karara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR  NO:140

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ : Genel

Zabıta Amirliğinin  09.08.2022 tarih ve 2022/2857 sayılı teklif yazısı ile Çanakkale İline bağlı Küçükkuyu Beldemiz özellikle yaz aylarında nüfusu en kalabalık olarak yaşandığı yerleşim yerlerinden birisi olmakla birlikte Jeopolitik konum olarak ayrıca önem arz etmektedir. Küçükkuyu Beldesi turizm bölgesi olması sebebiyle yaz aylarında nüfusu mevcut nüfusun yaklaşık 10-12 kat artmakta ve beraberinde Küçükkuyu halkından, yolculuk yapan diğer vatandaşlardan belediyemize farklı iletişim araçları ile ya da şifahen şikâyet gelmekte ve yine  konu ile ilgili 05.08.2022 tarih ve 1273 sayılı dilekçe bulunmaktadır.  Küçükkuyu şehir merkezi içinde özellikle cadde ve sokaklarda hatalı park sorunları yaşanmakta ve işyeri olan vatandaşlarımızdan kendi çözümlerini yaratmak için kaldırım işgali ve önlerinde yolu duba ve farklı cisimlerle kapatılmaktadır. Bu hususlar çerçevesinde karayolunun trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu  ve  5393 sayılı Belediye Kanunununun     ilgili maddeler gereği açıklanan sorunların yaşanmaması adına   Encümenimizce yapılan değerlendirmede   Küçükkuyu merkezinde bulunan Gülsüm Camgöz Sokak ve Süleyman Sakallı Caddesinin yoğunluk olan bölümlerinin fiili olarak yerinde tespiti yapılarak, yaz sezonu boyunca Çanakkale- İzmir devlet karayolu girişinden itibaren, taşıt trafiğine kapatılmasının uygunluğuna ve    kararın değerlendirilmek üzere  İlçe Trafik Komisyonuna gönerilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:141

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ : Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 10/08/2022 tarih ve 2022/2867 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

F**** B******: Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, B***** C******, No:**

KARAR  NO:142

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2883 sayılı yazısı ile teklif edilen;Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş******, H****** A**** S***** Ö** adresinde ve tapuda, 2** ada, * ve * parselde Ö******** H****** A**** S***** Y******* K****** adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 13 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 99 sayılı Encümen Kararı alınmıştır.  Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:143

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2884 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M*******, S**** Ş*****, B**** K******* S***** Önü adresinde ve tapuda, 2** ada, * parselde B**** K******* S***** Yönetim Kurulu adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 14 sayılı yapı tatil zaptı tutularak  mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 100 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:144

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2885 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, S**** Ş*****, Y****** C*** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde Yakamoz Cafe adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 15 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 101 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:145

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2886 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, S**** Ş***** B****** A**** O*** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde B****** A**** O*** adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 16 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 Tarih ve 102 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:146

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2887 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, K******** P*** * S***** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde K******** P*** * S***** adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 17 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 103 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:147

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2888 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, P******* V**** A*** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde P******* V**** A***   adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 18 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 Tarih ve 104 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:148

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2889 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, R*** H**** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde R*** H**** adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan betonarme iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 19 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 105 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:149

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2890 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, P**** O*** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde P**** O*** T***** O**. S**. T**. L**. Ş**. adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 20 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 106 sayılı Encümen Kararı alınmıştır Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:150

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2891 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E****** M**** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde E****** M**** adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 21 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 107 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:151

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2892 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, E*** T*** O*** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde E*** T*** O*** adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 22 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 108 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR  NO:152

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2893 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, Y***** P******* C*** B**** C*** Önü adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde Y***** P******* C*** B**** C***adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 23 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 109 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:153

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2894 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, S***** M**** R******* Önü adresinde ve tapuda, *** ada, 3* parselde S***** M**** R******* adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 24 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 110 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:154

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2895 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, Küçükkuyu Ç********* D****** Ö** adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde Küçükkuyu Ç********* D****** adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 25 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 111 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:155

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2896 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S**** Ş*****, F****** P*** R******* Ö** adresinde ve tapuda, *** ada, * parselde F****** P*** R******* adına kayıtlı arsa üzerinde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde yerinde yapılan tespit tutanağında belirtilen ruhsatsız yapılan ahşap iskele imalatı 03.07.2022 tarih ve 26 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 07.07.2022 tarih ve 112 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olarak yapılan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:156

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ:Hizmet Alımı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.08.2022 tarih ve 2022/2897 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Adatepe Köyü i17***** pafta 5** ada * ve * parsel çevresinin imar planı çalışmalarında kullanılmak üzere halihazırının ivedilikle yapılması gerekmekte olup; Söz konusu halihazır işinin yapılması için gereken hizmet alım çalışmalarının;  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine  göre   yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 157

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Terk-İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve 2022/2900 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz S**** M********, K*********** mevkii, i17****** pafta 3** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen Terk-1  Terk-2 olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan alanın  A ve B olarak iki parsele ifraz edilmesinin 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:158

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ:Yola Terk-Düzeltme

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.08.2022 tarih ve 2022/2901 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** M********, B********* m***** i17****** pafta 3** ada * parsel numaralı parselle ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 02/06/2022 tarih ve 64 karar numarası ile alınan kararda bedelsiz terk sonucu ile kalan alan sehven yanlış yazıldığından dolayı Encümen Kararı iptal edilerek, Beldemiz M**** M********, B********* m***** i17****** pafta 3** ada *  numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:159

Belediyemiz Encümeni 11.08.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid ,Terk ve İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.08.2022 tarih ve 2022/2902 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M*******, K******** m*****, i17****** pafta, 5** ada, 1* ve 1* parseller numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen 5** ada 1* ve 1* parseller birleştirilerek A * alandan, Terk-1, Terk-2, Terk-3 olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan A parseli  B ve C olarak iki parsele ifraz edilmesinin 2644 sayılı Tapu Kannunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

11.08.2022 tarihli Encümen  21  adet karardan ibarettir.