12.10.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
134

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.10.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:237

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 05.10.2023 tarih ve 10561 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, S**** Mahallesi, C***** B***** Caddesi, No:**/* adresinde (TCKNo:167********) M*****  M*** isimli şahıs tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan Hediyelik Eşya Perakende Ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek Zabıta Amirliğince 04.10.2023 tarihinde tutanak düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden söz konusu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi ”yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılmaz” hükmü ile Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği düzenlenen tutanağa istinaden 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereği işletme sahibi (TCKNo:167********) M*****  M***’e 1.295.00TL (BinikiyüzdoksanbeşTL) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:238

KARAR ÖZETİ: 18.Madde İmar Uygulaması (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.10.2023 tarih ve 10689 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, T**** İçi mevkii, i17****** pafta, 2** ada, 1 parsel, 2** ada, 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alan ile ilgili Belediye Encümeninin 30/03/2023 tarih ve 2023/67 sayılı kararında işleme yönelik 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi eklenmediğinden alınan Encümen Kararı iptal edilerek, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, T**** İçi mevkii, i17****** pafta, 2** ada, 1 parsel, 2** ada, 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almakta olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin 6. Bendinde(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, daha önceki imar uygulamalarında yapılan terk veya kesintiler dikkate alınmak suretiyle ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.” hükmü doğrultusunda parsel maliklerinin 13/03/2023 tarihli muvafakatları ile düzenleme sınırı 16/03/2023 tarih 54 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır. Düzenleme sınırı tespit edilen alanda  hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri rölöve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçümü hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 100 adada gösterilen 1 (bir) adet parselin imar parseli, yol alanı olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerinden oluşan imar uygulaması (parselasyon dosyası) mevcut onaylı imar planına ve 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan parselasyon dosyasının, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükümleri doğrultusunda onaylanmasının uygunluğuna (İlgisi nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesine istinaden Encümen üyesi S**** S**** konunun görüşülmesine katılmamış olup) Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:239

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 12.10.2023 tarih ve 10687 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının  atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ö******* Ç***** adına vekaleten H**** Ç*****: Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Y**** 1. S****, No:*, *** Ada, ** Parsel