2023 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİS KARARLARI İLANI

0
209

 KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2023 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.10.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

KARAR NO: 2023/69

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.09.2023 tarih ve 2023/10225 sayılı yazısı ile teklif edilen ve Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarihli toplantısında 2023/66 nolu karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca Oybirliği ile kabul edilerek 18.09.2023 tarih 2023/38, 19.09.2023 tarih 2023/39 ve 19.09.2023 tarih 2023/40 sayılı rapora bağlanan “Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gider ve Gelir Bütçe Tasarısı” ile ilgili Komisyon raporu; komisyondan geldiği şekliyle ilgili Oybirliği ile uygun görülmüş olup; kanunlar, yönetmelikler ve diğer mevzuatlara uygun olarak madde madde oylamaya sunuldu.

 

 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON İNCELEMESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince ve 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre hazırlanıp Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli toplantısında 2023/66 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen 2024 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi ile ekleri incelemesi sonucunda;

TEKLİF: : Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı ve İzleyen İki yılın Gider Bütçesinin incelenmesi

A-GİDER BÜÇESİ:

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ) : 1.165.000,00 TL (Oybirliği)

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ)                        : 29.654.000,00 TL (Oybirliği)

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ(İTFAİYE)                                   : 540.000,00 TL (Oybirliği)

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA)                     : 386.000,00 TL (Oybirliği)

TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER)                                               : 4.850.000,00 TL (Oybirliği)

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ)                              : 9.483.000,00 TL (Oybirliği)

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK)                                           : 47.110.000,00 TL (Oybirliği)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA)       : 22.850.000,00 TL (Oybirliği)

TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ)                         : 2.197.000,00 TL (Oybirliği)

MALULLÜK YARDIM HİZMETLERİ                                                         : 10.000,00 TL (Oybirliği)

SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER: 1.755.000,00 TL (Oybirliği)

 

KOMİSYON KARARI:

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2024 mali yılı Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 120.000.000,00TL (yüz yirmi milyon) ve izleyen yıllar için %5 oranında artırım şeklinde karara bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı ve İzleyen İki yılın Gelir Bütçesinin incelenmesi

B-GELİR BÜÇESİ:

01-VERGİ GELİRLERİ                                                                     : 23.484.000,00TL (Oybirliği)

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:                              : 16.045.000,00TL (Oybirliği)

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER : 120.000,00TL (Oybirliği)

05-DİĞER GELİRLER                                                                       : 58.314.000,00TL (Oybirliği)

06-SERMAYE GELİRLERİ                                                              : 7.060.000,00TL (Oybirliği)

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT                                                  : 0,00TL (Oybirliği)

09-RED VE İADELER (-)                                                                   : 23.000,00TL (Oybirliği)

 

KOMİSYON KARARI:

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2024 Mali yılı Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 105.000.000,00 TL (yüz beş milyon) ve izleyen yıllar için %5 oranında artırım şeklinde karara bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı Gelir Bütçesi Borçlanmasının incelenmesi

C-BORÇLANMA:

5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince ve 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre hazırlanıp Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli toplantısında 2023/66 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen, Arıtma Tesisi Bakım Onarım işi için 2024 Mali Yılı Borçlanma talebinin incelenmesi sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (d) bendinde borçlanmaya karar vermenin Belediye Meclisi yetkisinde olduğu ve yine anılan kanunun “Borçlanma” başlıklı 68. Maddesine “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapabilir.” İstinaden yapılan inceleme ile;

KOMİSYON KARARI:

 

1.90.51.01 İller Bankası Borçlanma: 15.000.000,00 TL

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2024 Mali yılı Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 105.000.000,00 TL (yüz beş milyon) şeklinde karara bağlanan Plan Bütçe Komisyon Kararına ek olarak Arıtma Tesisi Bakım Onarım işi için 2024 yılı Bütçesine ekli  “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” tablosuna göre teklif edildiği şekliyle 15.000.000,00 TL (on beş milyon) İç Borçlanma yapılması hususu; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

Yüce Meclise arz olunur.

 

KOMİSYON BAŞKANI                               ÜYE                                              ÜYE

 

Selim ÖNEY                               Selçuk ŞAHİN                              Erbay YILMAZ

 

 

 

KARAR:

A-GİDER BÜTÇESİ

Küçükkuyu Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonunun 2024 yılı Gider Bütçesine ait 18.09.2023 tarih ve 2023/38 sayılı raporu açık olarak okunarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI (BAŞKANLIK HİZMETLERİ): 1.165.000,00 TL(BirmilyonyüzaltmışbeşbinTL) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ): 29.654.000,00 TL

(YirmidokuzmilyonaltıyüzellidörtbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ (İTFAİYE): 540.000,00TL (BeşyüzkırkbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 386.000,00 TL

(ÜçyüzseksenaltıbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

TARIM HİZMETLERİ (PARK BAHÇELER): 4.850.000,00 TL

(DörtmilyonsekizyüzellibinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ): 9.483.000,00 TL

(DokuzmilyondörtyüzseksenüçbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK): 47.110.000,00 TL

(KırkyedimilyonyüzonbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA): 22.850.000,00 TL (YirmiikimilyonsekizyüzellibinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ): 2.197.000,00 TL

(İkimilyonyüzdoksanyedibinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MALULLÜK YARDIM HİZMETLERİ: 10.000,00 TL

(OnbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER: 1.755.000,00 TL   (BirmilyonyediyüzellibeşbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2024 Mali Yılı Gider bütçesinin tüm kod toplamları: 120.000.000,00TL (YüzyirmimilyonTL) olarak karara bağlandı.

B-GELİR BÜTÇESİ

Küçükkuyu Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonunun 2024 yılı Gelir Bütçesine ait 19.09.2023 tarih ve 2023/39, 2023/40 sayılı raporları açık olarak okunarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

01-VERGİ GELİRLERİ: 23.484.000,00TL (YirmiüçmilyondörtyüzseksendörtTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

1.90.51.01 İLLER BANKASI BORÇLANMA:15.000.000,00TL(OnbeşmilyonTL) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 16.045.000,00TL

(OnaltımilyonkırkbeşbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 120.000,00TL

(YüzyirmibinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

05-DİĞER GELİRLER: 58.314.000,00TL

(EllisekizmilyonüçyüzondörtbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

06-SERMAYE GELİRLERİ: 7.060.000,00TL

(YedimilyonaltmışbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT: 0,00TL

(Sıfır)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

09-RED VE İADELER (-) : 23.000,00TL

(EksiyirmiüçbinTL)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2024 Mali Yılı Gelir bütçesinin tüm kod toplamları: 120.000.000,00TL (YüzyirmimilyonTL) olarak karara bağlandı.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine göre hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek Belediye Meclisine arz olunan Küçükkuyu Belediyesi 2024 yılı Gelir ve Gider Bütçesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29’uncu maddesine göre görüşülerek 120.000.000,00TL(YüzyirmimilyonTL) olarak Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarihli toplantısında katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2023/70

Gündem 2: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih ve 10339 sayılı yazısı ile teklif edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 286 ada, 13 parselde Sağlık Tesis Alanına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/71

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10386 sayılı yazısı ile teklif edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/72

Gündem 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10385 sayılı yazısı ile teklif edilen 21.08.2023 tarih ve 5750 sayılı dilekçe ile Küçükkuyu Belediyesine ait 239/278011 hisseli Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 115 ada, 49 parselde bulunan 239/22115,81m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 2 kat TAKS:0.20, KAKS:0.40 yoğunlukta arsa vasıflı konut alanı imarlı arsayı satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/73

Gündem 5: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10387 sayılı yazısı ile teklif edilen 08.09.2023 tarih ve 6750 sayılı dilekçe ile Küçükkuyu Belediyesine ait 1019/6734 hisseli Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 510 ada, 46 parselde bulunan 336,70m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 2 kat, TAKS:0.10, KAKS:0.20 yoğunlukta arsa vasıflı konut alanı imarlı arsayı satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi

KARAR NO: 2023/74

Gündem 6: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10389 sayılı yazısı ile teklif edilen 22.09.2023 tarih ve 7086 sayılı dilekçe ile Küçükkuyu Belediyesine ait 2261/43933 hisseli Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada, 10 parselde bulunan 439,33m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 2 kat, TAKS:0.15, KAKS:0.30 yoğunlukta arsa vasıflı konut alanı imarlı arsayı satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi