13.06.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
147

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.06.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO: 85

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.06.2024 tarih ve 16004 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Ak**** 2. Sokak, No:* adresinde ve tapuda 1** ada, 6* parselde bulunan Si*** GÜ***** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerine sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 07.06.2024 tarih ve 23 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır… ”denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:460********) Si*** GÜ***** ‘ye toplam 239.230,02 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “.Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez.” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 184.980,47 TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 54.249,55 TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 86

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.06.2024 tarih ve 16011 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, B******** mevkii, i17******/23*** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi C***** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve ekli durum haritasında gösterilen M**** Mahallesi, B******** mevkii, i17******/23*** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda Terk (Y1) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 87

KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasakları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.06.2024 tarih ve 16014  sayılı yazısı ile teklif edilen; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 10.03.2015 tarih ve 2015/03 sayılı genelgesine istinaden turizm faaliyetlerinin etkilenmemesi amacı ile 15 Haziran 2024 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde yer alan Sahil Mahallesi, Gökçetepe Mahallesi ve Mıhlı Mahallesinin tamamında uygulanmak üzere inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için inşaat yasağının uygulanmasına ve yasaklara uymayan ilgililer hakkında gerekli cezai işlemin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 88

KARAR ÖZETİ: Kaçak su kullanımı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.06.2024 tarih ve 16086 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, K**** Sokak adresinde Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından yapılan kontrolde F***** L*** Sitesi tarafından havuz suyunun kaçak su hattı ile kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölge ekiplerince ölçüm işlemleri fotoğraflar ile belgelenerek 11.06.2024 tarihli kaçak su kullanım tutanağı düzenlenmiştir. İlgili adreste ikamet eden tüm malikler için hesaplanmak üzere, havuzun ölçüleri Boy: 12 metre, En: 9 Metre, Derinlik:1,40 metre olmak üzere aylık havuz dökümü 12*9*1,40=151,20 m3 olup; ilgili yer için 151,20 m3 kullanım için yapılan mesken su tüketimi tutarı 6.269,74 TL olup, Belediye Meclisimizin 05.06.2024 tarih ve 2024/57 sayılı kararı ile “Abone olmadan su kullanmak, abone olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yaparak su kullanmak, abone olduğu halde kasten sayacı çalıştırmadan su kullanmak, sayaçta ve şebekede tahribat yaparak su kullanmak, idarenin iznini almadan sayacın ve şebekenin yerini değiştirerek su kullanmak, geçici kapalı olduğu halde su kullanmak, usulsüz su vermek vb. hususlar cezai işlemlere tabiidir. Kaçak su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için tanzim edilecek “kaçak su kullanım tutanağı” ile birlikte israf edilen su miktarı cezalı olarak tahakkuk ettirilerek Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesine dayanarak savcılığa suç duyurusunda bulunululacak olup, suçu işleyen vatandaş veya kuruluşlar savcılığa bildirilirken, tutanakta imza altına alınan tüketim miktarı resmi ücret tarifesindeki su tüketim bedelleri için belirlenen tutarlardan (tüm kalemler için) 3 (üç) kat cezalı olarak tahsil olunacaktır.” hükmü gereği tüm maliklere bölünerek tahakkuk edilmek üzere toplamda 6.269,74*3=18.809,22TL idari para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca kaçak su kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ”Kamu Görevlilerinin Suçu Bildirmemesi’‘ başlıklı 279.maddesine istinaden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.