17.08.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
130

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.08.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:193

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 15.08.2023 tarih ve 2023/9434 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe  Mahallesi, Z********* Sokak ve E****** Sokak birleşiminde bulunan  tapuda, 1** ada, * parsel üzerindeki arsa ile ilgili kurumumuza verilen dilekçelerde izinsiz kazı ve dolgu uygulaması yapıldığı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili 09.08.2023 tarih ve 9202 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5/23. maddesinde “İlgili idareden yol kotu belgesi ile yapı ruhsatı veya kazı izni alınmadan, tabii zeminde hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz” hükmüne yer verilmiş olup; Söz konusu alana ilgili müdürlükten herhangi bir yol kotu belgesi, yapı ruhsatı veya kazı izni alınmadan dolgu malzemesi döküldüğü görüldüğünden fotoğrafları çekilerek 10/08/2023 tarih 000151 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:113********) İ***** Y****’a 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:194

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 15.08.2023 tarih ve 2023/9435 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, Y***** 1. Sokak, No: * adresinde Ç**** M**. İNŞ. TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. isimli şirket tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden fotoğrafları çekilerek 10/08/2023 tarih 000152 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (VKNo: 258*******) Ç**** M**. İNŞ. TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. isimli şirkete 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:195

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 15.08.2023 tarih ve 2023/9436 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, S******* D****** Caddesi, N*** H**** Sokak, No:* adresinde İ*** İNŞ. LTD. ŞTİ. isimli şirket tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden fotoğrafları çekilerek 11/08/2023 tarih 000153 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (VKNo:470*******)İ*** İNŞ. LTD. ŞTİ. isimli şirkete 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:196

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.08.2023 tarih ve 2023/9481 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, A***** Sokak, No:*/* adresinde ve tapuda İ17D23A1A pafta, 238 ada, 8  parselde bulunan N***** E*** adına kayıtlı 3 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak binanın ortak kullanım alanı cam panellerle kapatılarak şahsi kullanıma ayrıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 08.08.2023 tarih ve 29 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:153********) N***** E***’e toplam 13.017,13 TL (Onüçbinonyedilira onüçkuruş) para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 9.346,86 TL (Dokuzbinüçyüzkırkaltılira seksenaltıkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 3.670,27 TL(Üçbinaltıyüzyetmişlira yirmiyedikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:197

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.08.2023 tarih ve 2023/9480 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Ş***** Caddesi, No:**/* adresinde ve tapuda İ17D19D4A pafta, 515 ada, 6  parselde bulunan O**** V**** adına kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 08.08.2023 tarih ve 30 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:193********) O**** V****’a toplam 38.715,60 TL (Otuzsekizbinyediyüzonbeşlira altmışkuruş) para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 31.971,47 TL (Otuzbirbindokuzyüzyetmişbirlira kırkyedikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 6.744,13 TL (Altıbinyediyüzkırkdörtlira onüçkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:198

KARAR ÖZETİ: Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.08.2023 tarih ve 2023/9485 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısı” başlıklı 24 üncü maddesi “(1) Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, il özel idarelerinde ise Eylül ayının ilk iş günü encümene havale edilir.” hükmü doğrultusunda, Belediyemizin 2024 yılı ve izleyen 2025 – 2026 yılları bütçe tasarısına dair cetvellerin Encümenimizce yasal süresi içinde incelenmesine ve inceleme sonucunun Belediye Meclise sunulmak üzere  karara bağlanmasına Encümenimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:199

KARAR ÖZETİ: İhdas-İfraz-Tevhid (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2023 tarih ve 2023/9507 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, H****** Tepesi mevkii, i17d18c4a pafta, 256 ada, 1 parsel ile ilgili Belediye Encümenince 13/07/2023 tarih ve 155 karar numarası ile alınan kararda ihdas, ifraz, tevhid sonucu ile oluşacak parsellerde uygulama işlem sırası sehven yanlış yazıldığından dolayı alınan 13/07/2023 tarih ve 155 sayılı Encümen Kararının iptaline ve Beldemiz M**** Mahallesi, H****** Tepesi mevkii, i17d18c4a pafta, 256 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlarda ihdas, ifraz, tevhid işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanan söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Ihdas, ifraz, tevhid işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen ihdas, ifraz, tevhid işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve ekli durum haritasında gösterilen, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre Hüseyin Tepesi mevkii, i17d18c4a pafta, 256 ada, 1 parselin güney tarafında ihdas sonucu oluşan arsa vasıflı A: (22,61 m²) parselin, ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasfıyla tescil edilmesine, 256 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ifraz yapılarak B ve C arsa vasfında tescil edilmelerine, A parsel ile B parselin tevhid edilerek D arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmelerine, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre uygun olan dosyanın onanmasının  uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:200

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2023 tarih ve 2023/9508 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, G******** Mahallesi, T*** Mahallesi mevkii, i17d23a1a pafta, 138 ada, 32 parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi H**** O**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Beldemiz, G******** Mahallesi, T*** Mahallesi mevkii, i17d23a1a pafta, 138 ada, 32 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:201

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.08.2023 tarih ve 2023/9509 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, G******** Mahallesi, T*** Mahallesi mevkii, i17d23a1b pafta, 104 ada, 6 parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Beldemiz, G******** Mahallesi, T*** Mahallesi mevkii, i17d23a1b pafta, 104 ada, 6 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.