2023 YILI AĞUSTOS AYI 11.08.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

0
286

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 11.08.2023 Cuma Günü saat 10.30’da Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/61

Gündem 1: Fen İşleri Müdürlüğünün 25.07.2023 tarih ve 2023/8870 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarihli toplantısında 2023/55 sayılı karara bağlanarak Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde kurulan ATM platformuna dair protokolün mühletinin 16.06.2023 tarihinde sona ermiş olması ve Assos Troya tünellerinin açılışı sonrası söz konusu ana yol üzerinde bulunan ATM alanının bulunduğu konumda trafik sirkülasyonunda artması da göz önüne alınarak konu ile ilgili vatandaşların mağdur edilmemesi adına söz konusu yeni montajı yapılacak  ATM platformunun beldemiz sorumluluk sahasında bulunan Sahil Mahallesi, Hasan Burnaz Sokak, 186 ada, 12 parselin doğusundaki boş alana taşınması ve kurulum sonrası 2023 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarife Cetveline eklenmek üzere ATM İşgaliye ücretinin belirlenmesine dair Meclise sunulan 09.08.2023 tarih ve 2023/34 sayılı Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu müşterek raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İMAR VE PLAN BÜTÇE İNCELEME KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde kurulu olan ATM platformunun beldemiz sorumluluk sahasında bulunan Sahil Mahallesi, Hasan Burnaz Sokak, 186 ada, 12 parselin doğusundaki boş alana kurulması ve kurulacak ATM cihazları için 2023 Yılı Gelir Tarife Cetveline eklenmek üzere ücret tarifesi konusu.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarihli toplantısında 2023/55 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde kurulan ATM platformunun beldemiz sorumluluk sahasında bulunan Sahil Mahallesi, Hasan Burnaz Sokak, 186 ada, 12 parselin doğusundaki boş alana taşınması ve kurulum sonrası 2023 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarife Cetveline eklenmesi konusunun incelenmiştir.

2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97. Maddesine istinaden ‘Belediyeler bu kanununda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.’ hükmü doğrultusunda;

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

ATM cihazlarının Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Hasan Burnaz Sokak, 186 ada, 12 parselin doğusundaki boş alana taşınarak kurulmasının uygunluğu ve her bir ATM cihazında uygulanmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97.nci maddesine göre 2023 yılı için 66.000,00TL (Aylık 66.000,00/12) yer ücreti alınması ve ücretin 2023 yılı gelir tarife cetveline eklenmesi şeklindeki İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu; Komisyonlardan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

Yüce Meclise arz olur.

İMAR KOMİSYONU:

Sadettin Tolga GÜNENÇ(Başkan)        Vedat YALÇIN(Üye)          Fahrettin YIĞIN(Üye)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

Selim ÖNEY(Başkan)              Selçuk ŞAHİN(Üye)                 Erbay YILMAZ(Üye)

 

 

KARAR NO: 2023/62

Gündem 2: Fen İşleri Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8920 sayılı yazısı ile teklif edilen 07.08.2023 tarih ve 2023/56 sayılı Meclis Kararı ile İmar komisyonuna havale olan Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 103 nolu Meclis Kararı  ile Beldemiz Küçükkuyu’da yer tespiti yapılıp, fiyat tarife cetvelinde kiralama ücretleri belirlenerek kurulan baz istasyonlarına dair yer tespiti yapılan alanlarda kapasite artışından dolayı sinyalizasyon konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması ve  iletişimin kesintisiz olarak sağlanabilmesi adına  yeni yapılacak Baz istasyonları için Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü 200 m2 üzerindeki yeşil alan ve park alanlarının ilave edilmesine dair Meclise sunulan 08.08.2023 tarih ve 2023/5 sayılı İmar Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna; ayrıca Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunun MADDE 26 –  “Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması EK Madde 9 başlığı altında “…Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması hâlinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemez... “ hükmü  göz önüne  alınarak kurulacak Baz istasyonu yer seçim bedelinin kanunda belirtilen oranın tavan  bedel üzerinden fiyatlandırmasının yapılmasına Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Fen İşleri Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8920 sayılı teklif yazısı ile fiyat tarife cetvelinde kiralama ücreti belirlenerek kurulan baz istasyonlarında sinyalizasyon konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması ve  iletişimin kesintisiz olarak sağlanabilmesi adına  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü alanlara baz istasyonu ilave edilmesine dair konunun görüşülmesi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarihli toplantısında 2023/56 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen 03/12/2014 tarih ve 103 nolu Meclis Kararı  ile Beldemiz Küçükkuyu’da yer tespiti yapılıp, fiyat tarife cetvelinde kiralama ücretleri belirlenerek kurulan baz istasyonlarına dair yer tespiti yapılan alanlarda kapasite artışından dolayı sinyalizasyon konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması ve  iletişimin kesintisiz olarak sağlanabilmesi adına  yeni yapılacak Baz istasyonları için Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü 200 m2 üzerindeki yeşil alan ve park alanlarının ilave edilmesi konusunun incelemesi sonucunda;

KOMİSYON KARARI:

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; yeni yapılacak Baz istasyonları için Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü 200 m2 üzerindeki park, yeşil alan vb. alanlarda uygulama yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

Yüce Meclise arz olur.

Sadettin Tolga GÜNENÇ          Vedat YALÇIN              Fahrettin YIĞIN

Başkan                                  Üye                               Üye

 

KARAR NO: 2023/63

Gündem 3: Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2023 tarih ve 2023/9016 sayılı yazısı ile teklif edilen 07.08.2023 tarih ve 2023/57 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Küçükkuyu Belediyesi su abonelerinin sayaçlarının arızalanması, okunmaması, patlaması veya 10 yıllık periyodik muayene süresinin dolması sonucu abonelerin Belediyeye yazılı olarak bildirmesi veya belediye personelince tespit edilmesi durumunda, 16.07.2015 tarih ve 29418 Sayılı: İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği “Sayaç temin mükellefiyeti   MADDE 32 – (1) Bu Tebliğdeki esaslar dikkate alınarak sayaçlar, büyükşehir belediyelerinde idarece, diğer belediyelerde ise abone veya idarece temin edilir.”  hükümleri gereğince değiştirilecek olan sayaçların belediyemizce temin edilerek sayaç bedelinin aboneden tahsis edilmesi, sökme-takma işçilik bedelinin alınan saat bedeli üzerinden %50 olarak belirlenmesi ve sökülen sayaç üzerinde endeks ile son fatura arasında endeks farkı olursa, endeks farkının tahakkuk edilmesi; ayrıca abonenin sayacın bozuk olduğunu belediyeye bildirmemesi durumunda ise Belediye Meclisinin 1. Kademe olarak belirlediği su miktarının tamamı kadar su bedeli tahakkuk edilmesine dair Meclise sunulan 09.08.2023 tarih ve 2023/35 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 2023 Yılı Gelir Tarife Cetveline eklenmek üzere İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği gereği arızalı su saatleri ve yapılacak işlemlere dair konunun görüşülmesi

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarihli toplantısında 2023/57 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Belediyesi su abonelerinin sayaçlarının arızalanması, okunmaması, patlaması veya 10 yıllık periyodik muayene süresinin dolması sonucu abonelerin Belediyeye yazılı olarak bildirmesi veya belediye personelince tespit edilmesi durumunda, değiştirilecek olan sayaçların belediyemizce temin edilerek sayaç bedelinin aboneden tahsis edilmesi, sökme-takma işçilik bedelinin alınan saat bedeli üzerinden yüzde elli olarak belirlenmesi ve sökülen sayaç üzerinde endeks ile son fatura arasında endeks farkı olursa, endeks farkının tahakkuk edilmesi; ayrıca abonenin sayacın bozuk olduğunu belediyeye bildirmemesi durumunda ise Belediye Meclisinin 1. Kademe olarak belirlediği su miktarının tamamı kadar su bedeli tahakkuk edilmesi ve 2023 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarife Cetveline eklenmesi konusunun incelemesi sonucunda;

KOMİSYON KARARI:

Küçükkuyu Belediyesi su abonelerinin sayaçlarının arızalanması, okunmaması, patlaması veya 10 yıllık periyodik muayene süresinin dolması sonucu abonelerin Belediyeye yazılı olarak bildirmesi veya belediye personelince tespit edilmesi durumunda,  İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği “Sayaç temin mükellefiyeti   MADDE 32 – (1) Bu Tebliğdeki esaslar dikkate alınarak sayaçlar, büyükşehir belediyelerinde idarece, diğer belediyelerde ise abone veya idarece temin edilir.”  hükmü gereği değiştirilecek olan sayaçların belediyemizce temin edilerek sayaç bedelinin aboneden tahsil edilmesi, sökme-takma işçilik bedelinin alınan saat bedeli üzerinden %50 olarak belirlenmesi ve sökülen sayaç üzerinde endeks ile son fatura arasında endeks farkı olursa, endeks farkının ilgilisine tahakkuk edilmesi; ayrıca abonenin sayacın bozuk olduğunu belediyeye bildirmemesi durumunda; Belediye Meclisinin 1. Kademe olarak belirlediği su miktarının aylık tamamı kadar su bedeli tahakkuk edilmesine ve konunun 2023 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarife Cetveline eklenmesi teklifi Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul edildi.

Yüce Meclise arz olur.

Selim ÖNEY       Selçuk ŞAHİN     Erbay YILMAZ

Başkan                 Üye                    Üye

 

KARAR NO: 2023/64

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 02.08.2023 tarih ve 2023/9054 sayılı  yazısı ile teklif edilen 07.08.2023 tarih ve 2023/58 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan 09.12.2022 tarih ve 83 nolu Meclis Kararı ile belirlenen Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği 2023 yılı gelir tarife cetvelinde yer alan Traktör, Kepçe, Otobüs, Kamyon, Vidanjör, İtfaiye ve Kanal Açıcı ücretleri ile ilgili 05/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen Akaryakıt İhalesinden bu yana motorine ve benzine gelen zam artışları sebebiyle oluşan maliyetin karşılanamamasından dolayı Traktör, Kepçe, Otobüs, Kamyon, Vidanjör, İtfaiye ve Kanal Açıcı ücretlerinin arttırılmasına  dair  Meclise sunulan 09.08.2023 tarih ve 2023/36 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Fen İşleri Müdürlüğünün 02.08.2023 tarih ve 2023/9054 sayılı Garaj Amirliği 2023 yılı gelir tarife cetvelinde yer alan Traktör, Kepçe, Otobüs, Kamyon, Vidanjör, İtfaiye ve Kanal Açıcı ücretleri konusunun görüşülmesi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarihli toplantısında 2023/58 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 09.12.2022 Tarih ve 83 nolu Meclis Kararı ile belirlenen Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği 2023 yılı gelir tarife cetvelinde yer alan Traktör, Kepçe, Otobüs, Kamyon, Vidanjör, İtfaiye ve Kanal Açıcı ücretleri ile ilgili 05/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen Akaryakıt İhalesinden bu yana motorine ve benzine gelen zam artışları sebebiyle oluşan maliyetin karşılanamamasından dolayı Traktör, Kepçe, Otobüs, Kamyon, Vidanjör, İtfaiye ve Kanal Açıcı ücretlerinin arttırılmasına dair hazırlanan Ücret tarife cetvelinin konusunun incelemesi sonucunda;

 

KOMİSYON KARARI:

Gelirin Türü
(Vergi,
resim, harç, ücret
Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi
(Adet, saat, m2,m3,t
on, gün vb.)
2023 Yılı Revize Ücret Tarifesi
Evsel atık, ot, çimen vb. çöplerin traktör ile alınması için başvuruda bulunanlardan sefer başına
Ücret 2464 S.k 97. Md. Şehir İçi Traktör Adet 600,00
Ücret 2464 S.k 97. Md. Mıhlı Bölgesinden Adet 1.000,00
Ücret 2465 S.k 97. Md. Kepçe ve Traktör İle Adet 1.350,50
Ücret 2466 S.k 97. Md. Kepçe ve Kamyon İle Adet 2.750,00
Ücret 2467 S.k 97. Md. Otel, motel, hotel, pansiyon vb. turistik tesislerin atık
sularının ( artezyen ) çekilmesinde odabaşına yıllık olarak
Adet 1.110,00
Ücret 2468 S.k 97. Md. İtfaiye ile su istenilmesi halinde sefer başına merkez Adet 1.050,00
Ücret 2469 S.k 97. Md. İtfaiye ile su istenilmesi halinde sefer başına merkez dışı Adet 1.500,00
Ücret 2470 S.k 97. Md. Kanal Açma Adet 1.400,00
Ücret 2471 S.k 97. Md. Kamu Yararına Kurum ve Derneklerin Belediyemizden Kiralayacağı Otobüs için km’si Km 21,00
Ücret 2472 S.k 97. Md. Özel Kurumların ve Kişilerin kiralayacağı otobüs km için Km 24,50

  

Küçükkuyu Gençlerbirliği sporun ulaşım olanakları ücretsiz karşılanacaktır.

Belediyemizde bulunan özel vidanjörlerin Arıtma Tesisine boşaltım ücreti 1 yıllık olarak
Ücret 2471 S.k 97. Md. 20 tona kadar olan küçük arabalar için KDV dahil Adet 39.200,00
Ücret 2472 S.k 97. Md. Şehir İçi Vidanjör Ücreti ( 1sefer) Adet 1.350,00
Ücret 2472 S.k 97. Md. Şehir Dışı Vidanjör Ücreti ( 0-1 km arası ) Adet 2.625,00
Ücret 2471 S.k 97. Md. Şehir Dışı Vidanjör Ücreti ( 10-20 km arası ) Adet 3.500,00
Ücret 2472 S.k 97. Md. Şehir Dışı Vidanjör Ücreti ( 20-40 km arası ) Adet 4.200,00
Ücret 2471 S.k 97. Md. Mücavir Alan Dışında Kalan Firma Talepleri Doğrultusunda Atıkların Toplanarak Çöp Toplama Alanına Taşınma Bedeli Sefer Başına KDV dahil Adet 2.800,00

 

Yararına Çalışan Derneklerden, Okullardan, Sendikalardan ve Diğer Dernekler ile Komşu Belediyelerden Ücret Alınmaz.

 

Ücret 2472 S.k 97. Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu-Edremit) Adet 30,00
Ücret 2472 S.k 97. Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu Edremit Öğrenci) Adet 10,00
Ücret 2472 S.k 97. Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu Akçay) Adet 25,00
         
         
Ücret 2472 S.k 97. Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu Akçay Öğrenci) Adet 10,00
Ücret 2472 S.k 97.  Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu-Güre ) Adet 25,00
Ücret 2472 S.k 97.  Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu-Güre Öğrenci) Adet 8,00
Ücret 2472 S.k 97.  Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu-Altınoluk) Adet 20,00
Ücret 2472 S.k 97.  Md. Belediye Otobüsleri Ücret Tarifesi (Küçükkuyu-Altınoluk Öğrenci) Adet 6,00
Ücret 2472 S.k 97.  Md. Bindi-İndi Adet 10,00

olarak teklifin 2023 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Gelir tarife cetveline eklenerek uygulanması Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul edildi.

Yüce Meclise arz olur.

Selim ÖNEY         Selçuk ŞAHİN          Erbay YILMAZ

Başkan                    Üye                         Üye

KARAR NO: 2023/65

Gündem 5: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8907 sayılı yazısı ile teklif edilen, 07.08.2023 tarih ve 2023/59 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam 3 kat (B3) yoğunlukta arsa vasıflı yerleşik konut alanında kalan imarlı Gökçetepe Mahallesi, i17d23a1a pafta, 167 ada 1 parselde bulunan 21.54 m² yüzölçümlü   arsa vasıflı Küçükkuyu Belediyesine ait taşınmazın satışına dair Meclise sunulan 09.08.2023 tarih ve 2023/37 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna  ve 5393 sayılı 69.Maddesinin 3.fikrasına dayanılarak hazırlanan   Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel  Yönetmeliğinin Arsa  Satışı başlıklı  Madde 14 “Düzenli kentleşmeyi sağlamak üzere belediye tarafından üretilen arsaların 7 nci madde kapsamı dışında kalanlara satışı 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. “ hükmü doğrultusunda satış için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 26/07/2023 tarih ve 2023/8907 sayılı müzakeresi ile Belediyemize ait Gökçetepe Mahallesi,  i17d23a1a pafta 167 ada 1 parselin satışını talep eden 17/07/2023 tarih ve 4915 sayılı dilekçe komisyonumuza havale edilmiştir.

KOMİSYON İNCELEMESİ: İlgili talebin dosyası incelendiğinde Belediyemize ait 167 ada 1 parseldeki taşınmaz 21,54 m² olup; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam üç kat (B3) yerleşik konut alanında kalmaktadır. Belediyemize ait 167 ada 1 parseldeki taşınmaz tek başına yapılaşma şartlarını sağlamadığından dolayı imar planında 167 ada 2 parselle ile beraber değerlendirilmesi gerekmektedir.

KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede söz konusu talebin kabulüne ve satış işlemi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışının uygunluğuna, iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Yüce Meclise arz olur.

Selim ÖNEY     Selçuk ŞAHİN      Erbay YILMAZ

Başkan                 Üye                   Üye