18.05.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
168

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.05.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:93

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15/05/2023 tarih ve 2023/7392 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

M**** B**** ve Hiss. V.D****** D*****: Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, (İ17****** Pafta, 2** Ada, * Parsel, 2** Ada, * Parsel ve 2** Ada, * Parsel)

A**** A****** V. D****** D*****:Küçükkuyu Beldesi, G********* M********, (İ17****** Pafta, 2** Ada, 1* Parsel ve 2** Ada, 1* Parsel)

S**** Ç****: Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, B****** *. S**** No:2* (İ17******* Pafta, 1** Ada, * Parsel)

KARAR  NO:94

KARAR ÖZETİ:Kiralama.

Fen İşleri Müdürlüğünün 16.05.2023 tarih ve 2023/7428 sayılı yazısı ile teklif edilen,  Beldemiz Küçükkuyu Liman İçinde bulunan prefabrik yapının   kiralama  süresi 03/07/2023 tarihinde sona erecek olup; söz konusu yapının tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması İdaremizin menfaatine olacağından; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı Madde 34 ” (g) … süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:95

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-Tevhid (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.05.2023 tarih ve 2023/7493  sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** M********, B******** m***** i17******; 1* pafta, 286 ada, 2, 7 ve 8 parseller ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 06/04/2023 tarih ve 70 karar numarası ile alınan kararda tevhid ve yola terk işlemi yazılması gerekirken sadece  sehven tevhid olarak karar alındığından  dolayı alınan Encümen Kararının iptal edilmesine  ve  Beldemiz M**** M********, B******** m*****, i17d23a2a; 1b pafta, 286 ada, 2, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlarda  tevhid ve yola terk işlemi Harita Mühendisi O**** D****** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Tevhid ve yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen tevhid ve yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen B******** m*****, i17d23a2a; 1b pafta, 286 ada 2, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar tevhid edilerek (A) arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddeleri hükümlerine göre uygun olan dosyanın onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:96

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.05.2023 tarih ve 2023/7494 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M*******, B******** mevkii, i17d23a1b pafta, 236 ada, 3 parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, yerleşik konut alanında kalmaktadır.Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen M**** M********, B********* mevkii, i17d23a1b pafta, 236 ada, 3 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda  kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi  uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:97

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.05.2023 tarih ve 2023/7495 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii, i17d18d4c pafta, 370 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi H**** O**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen M**** M********, B******** mevkii, i17d18d4c pafta, 370 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda  kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi  uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

18.05.2023 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.