18.06.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
199

Belediye Encümeninin 18.06.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:94
Belediyemiz Encümeni 18.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Levent KURUKAVAK, İsmail Hakkı ÇAKAN, Metin TUNCA Sahil Mah.Bülent ECEVİT cad.no:11
Hüseyin CENK Sahil Mah.Bülent ECEVİT cad.no:1
Birsen KAYA Mıhlı Mah.Ateş Sokak no:4, Şahin sokak no:1

KARAR NO:95
Belediyemiz Encümeni 18.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da sahur vaktini belirlemek için piyasadan davulcu tutulmasına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddesi gereğince aylık 1.500,00 (Binbeşyüz Türk Lirası) TL ücret verilmesine ve ücretinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:96
Belediyemiz Encümeni 18.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi No:5/A adresinde Mürvet KUŞ’a ait Küçükkuyu Unlu Mamüller Ünvanlı işyerinin ön tarafını izinsiz olarak pvc malzemesi ile kapattığı 05.06.2015 gün ve 000115 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Mürvet KUŞ’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:97
Belediyemiz Encümeni 18.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Sahil Mahallesi Kazım KARABEKİR 2.Caddesi Ilıca Deresi üzerinde bulunan izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılan ve kullanılan Murat BOZKIR’a ait kaçak yapı Belediyemiz Fen İşleri tarafından 15.06.2015 tarih ve 10 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Murat BOZKIR’a 748,58 ( YediyüzkırksekizTürklirasıEllisekizkuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Murat BOZKIR için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:98
Belediyemiz Encümeni 18.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Sahil Mahallesi Kazım KARABEKİR 2.Caddesi Ilıca Deresi üzerinde bulunan izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılan ve kullanılan Murat BOZKIR’a ait kaçak yapı Belediyemiz Fen İşleri tarafından 15.06.2015 tarih ve 10 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:99
Belediyemiz Encümeni 18.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Belediye Encümenince 28.05.2015 tarih ve 87 sayılı yola terk kararında sehven yapılan bir hata nedeniyle ve Ayvacık Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 18.06.2015 tarihli yazısına istinaden karar gözden geçirilerek alınmış olan 28.05.2015 gün ve 87 sayılı karar iptal edilerek yeni karar aşağıda düzenlenmiştir.
Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28.05.2015 tarihli yazısı ekinde gönderilen Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, pafta İ17D-23-A-1-A, 291 Ada, 17 parselde Kagir ortaokul binası ve zeytinlik vasıflı taşınmazın imar uygulama dosyası gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanında kalan söz konusu taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın 2.952,09 m2’lik kısmı okul alanında tam imar parseli olarak kalmakta, geriye kalan 205,70 m2’lik kısmı ise Küçükkuyu Belediyesi lehine imar yoluna terk edilen alan olarak kalmakta, yola terk edilen taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların ( ağaç vb.) bedelinin Hazineye peşin ödenmesine, kısmen yıkılacak duvarın yeni sınır üzerinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenecek şekilde Kurumumuzca yaptırılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.