20.06.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
211

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 20.06.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:68

Belediyemiz Encümeni 20.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde yer alan “Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının(20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.”hükmüne istinaden Kurumumuzda 12 sicil numaralı Şef kadrosunda görev yapmakta olan Ferit KADAN’a görevini yaparken göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle 20.000 X 0,130597 = 2.611,94(İkibinaltıyüzonbirlira doksandörtkuruş)TL ikramiye ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 69

Belediyemiz Encümeni 20.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediyemizin 02 Temmuz -09 Ağustos 2019 tarihleri arasında planladığı yaz okulu sanat etkinliği kapsamında yürütülecek faaliyetlerinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesine istinaden etkinlikte kullanılacak olan gerekli araç ve gereçlerin alınması ile etkinliği yürütecek olan eğitmenlerin ücretlerinin ödenmesine dair yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 70

Belediyemiz Encümeni 20.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mustafa KIR : Gökçetepe Mahallesi,Gökçetepe 1.Cadde No:43

Pakize SEZEN : Gökçetepe Mahallesi, Sarıkız Caddesi, No:18

Nurten ECE : Mıhlı Mahallesi, Demirbağ Sokak, No:3

Hüseyin URAL : Mıhlı Mahallesi Beykent 7.Sokak, No:3

Seher YILDIZ : Mıhlı Mahallesi, Beykent 5.Sokak, No:14

Şükran EREN ve SelnurSÜRMELİ :Mıhlı Mahallesi,Çamlıbel Sokak, No:14

Gülsüm DANIŞ : Mıhlı Mahallesi, Beykent 6.Sokak, No:13

Ahmet ÖZGEN : Mıhlı Mahallesi Beykent 6.Sokak, No:3

İnci AÇIKALIN : Mıhlı Mahallesi, Beykent 5.Sokak, No:10

İnci Nazmiye EZER: Mıhlı Mahallesi, Beykent 5.Sokak ,No: 12

Meryem VAROL: Gökçetepe Mahallesi, Şen Sokak, No:9

KARAR NO: 71

Belediyemiz Encümeni 20.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Büyükçetmi Caddesi No:19 adresinde bulunan Yusuf GAVAS tarafından verilen 17.06.2019 tarih ve 1035 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 72

Belediyemiz Encümeni 20.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi Malazgirt Sokak No:11 adresinde; tapuda İ17D18D4C pafta, 208 ada, 3 parselde Hanife YILMAZ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut 3 katlı binanın düz teras kısmına ilave kat yapılmak suretiyle kaçak 4.Kat yapıldığıBelediyemiz Fen İleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilerek 13.06.2019 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden imar para cezası raporuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre işlem yapılarak Mal Sahibi Hanife YILMAZ’a 5.154,96 TL.para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

20.06.2019 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.