2011 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
366

2011 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.08.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2011/53
Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı’nın 25.05.2011 gün ve 2011/20 sayılı yazısı
Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı’nın 25.05.2011 gün ve 2011/20 sayılı yazısı gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Belediye Meclisimizin 01.12.2010 gün ve 82 sayılı kararın iptal edilmesine ve birlik üyeliğinin devamına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/54
5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “f” bendine istinaden ilgililerin talebi üzerine Kurumumuz zabıta birimi tarafından verilen “İtfaiye Raporu belgesi” için 500,00 TL ücret alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/55
Belediyemiz bünyesinde “Küçükkuyu Belediyesi Spor Kulübü” adı altında bir spor kulübünün kurulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/56
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 5.maddesine istinaden Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde ev ve süs hayvanı satan kişiler için Belediyemiz Veteriner Hekimi tarafından sertifika eğitimi verilmesine ve ücret talep edilmemesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/57
7. Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin tarihinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi
Belediyemiz tarafından 7.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin 09–10–11 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenmesine, Festival için yapılacak giderlerin, temsil tören ağırlama komisyonu gözetiminde “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğine” uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/58
5393 sayılı belediye kanunun 18.maddesinin “ t “ bendine istinaden mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesi konusunun görüşülmesi
5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesine ve 18.maddesinin “t” bendine istinaden Belde sınırlarımıza mücavir alan olan Ayvacık İlçemize bağlı köylerimizde çöplerin alınması, çevre düzenlemesi, yolların bakımı, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin imkanlar dahilinde yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/59
M***** B*****’a ait Kocakozlar mevkii, 8 pafta, 171 ada, 1 parsel deki taşınmaz için hazırlatılan tadilat projesi ile 45 m2 bina yapma talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Belediye Meclisimizin 01.07.2008 gün ve 2008/52 sayı ile almış olduğu meclis kararının aynen geçerliliğine ve talebin reddine ( 5393 Sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden proje müellifi konumunda bulunan Meclis Üyesi A.R*** C*****’in kendisini ilgilendiren bir konu olduğu için oylamaya katılmamıştır.) A.R*** C***** haricindeki tüm üyelerin kabulüyle oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/60
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, orta mahalle mevkii, pafta:4,parsel 738’de S***** A***** adına kayıtlı 170,00 m2 lik taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Orta Mahalle mevkii, 4 pafta,738 parselde S***** A***** adına kayıtlı taşınmazın toplam alanı:170 m2’dir.1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmaz S-3 (Serbest Nizam Üç Kat) inşaat konut alanı olarak önerilmiş olup, serbest nizamlı konut alanında kütle önerisi yaparak yapılanma koşullarını belirleyebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli tadilat imar planı hazırlanmıştır. Mevcut imar planında önerilen tüm yollar hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı’nda aynen korunmuştur. Mevcut imar planında; S–3 (Serbest Nizam Üç Kat) inşaat nizamlı konut alanı olarak belirlenen yapılanma koşulları hazırlanan tadilat imar planı’nda tadil edilerek kütle önerisi yapılmıştır. Konut alanı olarak belirlenen alanımızda yapılanma öneri kütle doğrultusunda oluşacak, maks. h:9.50 m olacaktır. Taşınmazın üzerinde yapı yaklaşma mesafesi doğudaki komşu parsele 2 ( iki) m,güneydeki ve batıdaki yol ile kuzeydeki komşu parsele ise 0 ( sıfır) olarak önerilen 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/61
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, pafta:11,parsel 1349’da E***** E*****’e ait 5.208,00 m2 lik hisseli taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli tadilat nazım imar plan dosyası görüşülmeye başlandı. Yapılan görüşmeler sonunda;
Tadilat İmar Planı yapılan alan ,Küçükkuyu,pafta I17-d-18-c,1349 nolu parseli de kayıtlı 5 208,00 m2 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Sık Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2.3 maddesinde (konut alanı olarak planlanması halinde) sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı maxTaks:0,20-maxKaks:0,40Hmax:7 mt-2 kat olacağı belirtilmiştir.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise Turizm Tesis Alanı olarak görülmektedir.
Söz konusu 1349 nolu parselin 1/5000 ölçekli mevcut Nazım İmar Planında turizm tesis alanı olan imar durumunun 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu Planına istinaden Sık yoğunluklu turizm+II.Konut Alanı olarak tadil edile bilinmesi için 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı çalışmasına gidilmiştir.
Hazırlanan plan tadilatı teklifi mal sahiplerinin talebi üzerine hazırlanmıştır.
Planlama alanını da kapsayan üst ölçekli 1/25000 Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu Planına istinaden 1/5000 ölçekli mevcut nazım imar planı içerisinde Turizm Tesis Alanı olan imar durumu Sık Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanı olarak tadil edilmiştir.
Planlama alanının yapılanma koşulları ise üst ölçekli Çevre düzeni planında sık yoğunluklu Turizm+II. konut alanları için önerilen (alanların konut alanı olarak planlanması halinde) maxTaks:0,20-maxKaks:0,40Hmax:7 mt-2 kat inşaat yoğunluk yapılanma şartı aynen geçerlidir.
Alan için uygulamaya dönük önlemler 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı içerisinde değerlendirilecek olan 1/5000 ölçekli tadilat nazım imar planı dosyasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/62
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, pafta:11,parsel 1349’da E***** E*****’e ait 5.208,00 m2 lik hisseli taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan dosyası görüşülmeye başlandı. Yapılan görüşmeler sonunda;
Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, pafta 50 K IIc,1349 nolu parsel de kayıtlı 5 208,00 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08.09.2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Sık Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.

Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2.3 maddesinde (konut alanı olarak planlanması halinde) sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı maxTaks:0,20-maxKaks:0,40Hmax:7 mt-2 kat olacağı belirtilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Sık Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içinde kalmaktadır.

Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Turizm Tesis Alanı olarak görülmektedir.

Üst ölçekli plan ve plan notlarına göre 1349 nolu parselin mevcut uygulama imar planında turizm tesis alanı olarak görülen imar durumunun Konut Alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.

Teklif tadilat imar planı mal sahiplerinin isteği doğrultusunda, ada bazında hazırlanmıştır.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında; plan tadilatı teklif edilen 1349 nolu parselin oluşturduğu imar adası, üst ölçekli plan ve plan kararları, ilgili makamınca onan Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu da dikkate alınarak mevcut uygulama imar planında turizm tesis alanı olan imar durumu, A–2 (Ayrık Nizam–2 kat) , TAKS:0.20,KAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilmiştir. Parselde yapılan fonksiyon değişikliği sonucunda mevcut nüfusa ek olarak 58 kişilik bir nüfus artışı oluşacağı hesaplanmıştır.

Hazırlanan Tadilat İmar Planında, plan tadilatı teklif edilen imar adasının doğusunda bulunan 7mt lik yol 10 mt genişliğe çıkarılmıştır, diğer mevcut plandan gelen yollar ise güzergâhları ve genişlikleri aynı kalacak şekilde korunmuştur.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerinin 27. maddesinin 2.fıkrasında imar planlarındaki sosyal ve teknik alt yapı alanın kaldırıla bilinmesi ancak eşdeğer büyüklükte yeni bir alanın ayrılmasıyla mümkün olabileceği belirtilmiştir.

Üste belirtilen ilgili maddeye istinaden Planlama alanın kuzeyinde bulunan 323 m2 büyüklüğündeki yeşil alan kaldırılarak imar adasının batısına kaydırılmış, fonksiyon değişikliği sonucunda ortaya çıkan 58 kişilik ek nüfusun yeşil alan ihtiyacının da karşılanabilinmesi amacıyla da imar adasının batısına kaydırılan 323 m2 lik yeşil alan ek olarak 583 m2 lik bir yeşil alan ilave edilerek, Plan bünyesinde toplam olarak 906 m2 büyüklüğünde yeşil alan bırakılmıştır.

Planlama alanı için hazırlanan Çanakkale İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylı Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)

Yapılaşmaya Açılan Alan : 3 626,00 m2
Toplam İnşaat Alanı : 1 450,40 m2 ( 3 626,00 m2x0,40)
Toplam Nüfus : 58 kişi (1 450,40 m2 /25 m2)
Yeşil alan : 580 m2 (58 kişi x 10 m2)
Olarak önerilen 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/63
Atıksu arıtma tesisimiz inşaatı işinde kullanılmak ve maliyetin % 50’si Merkez Yönetim Bütçesine konulan Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi projesi (BELDES ) ödeneğinden karşılanmak üzere İller Bankasından 4.000.000 (dört milyon ) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası’na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası’na terhin temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası’na rehin vermeye, İller Bankası’nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 2011 yılı Merkezi Bütçe Kanununun 28. maddesi uyarınca; BELDES projesi kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankasından temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinin d bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye kanunundaki koşullar yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı C***** B*****’ın yetkilendirilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2011/64

Kurumumuzda Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulamasına geçilmesine dair alınmış olan 01.06.2011 gün ve 2011/47 sayılı Meclis kararı iptal edilerek aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Beldemizde su tahsilatlarının zamanında ve düzenli olarak tahsil edilmediği, ev ve iş yeri sahiplerinin kiraya verdikleri gayrimenkullerin su ücretlerini ödemeleri hususunda kiracılar ile sorunlar yaşadıkları bunun da Belediyemizin su tahsilatına yansıdığı dolayısıyla tahakkuk ve tahsilat arasında büyük farklar oluştuğu görülerek aboneler arasında fırsat eşitliğinin zedelendiği görülmektedir. Bunun yanında su sayaçlarını okumaya çıkan personelin yetersizliği, abonenin sürpriz faturalarla karşılaşmasının engellenmesi, açık unutulan musluk sebebiyle su baskınlarının önlenmesi neticesinde oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere, ülkemizde de yıllardır çeşitli il, ilçe ve belde belediyelerinde de başarı ile uygulanmakta olan ve gelişmekte olan dünyamızın teknoloji ürünlerinden birisi olan Elektronik Kartlı Su Sayacı sistemine geçilmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.
Başta Belediyemize su tasarrufu ve tahsilât kolaylığı sağlamak üzere, su borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirenlere Belediyemiz imkanları elverdiği ölçüde akıllı sayaç takılmasına ve bu sayaç ücretinin 12 ay eşit taksitler halinde aboneden tahsil edilmesine, Belediyemize olan su borcu 1000 TL ve üzeri olan abonelerin, 01.09.2011 tarihinden itibaren yeni inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi için başvuruda bulunanların, yeni abone olmak isteyenlerin, ayrıca damga yılı dolmuş ve bozulan eski mekanik sayaçların yerine yine aboneleri tarafından akıllı su sayacı takmalarına, abonelik devirlerinde Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımına geçmek isteyenlere sistemin kullanımını cazip hale getirmek ve geçiş dönemini hızlandırmak için su depozitosu alınmamasına, su kullanım ve atık su ücretlerinde % 10 oranında bir indirim uygulanmasına, Beldemizde Elektronik Kartlı Su Sayacı satmak isteyenlerin Belediyemizce hazırlanacak olan şartname ve sözleşme hükümlerine uyması, kurulum, yazılım ve entegrasyonun yüklenici firmalara ait olması şartı ile Kurumumuzda yeni başlamakta olan Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulamasının daha geniş alanda etkin ve verimli yürütülebilmesi için söz konusu uygulama ile ilgili işlemleri yürütmeye, gerekli olan protokol ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylamak için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.