2011 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
412

2011 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.06.2011 Çarşamba Günü saat 17.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2011/45
6111 sayılı kanun kapsamında Sgk ve Maliyeye olan borçların ödenmesi için İller Bankasından kredi alınması hakkında alınmış olan 04.05.2011 tarih ve 2011/44 sayılı meclis kararının görüşülmesi

04.05.2011 gün ve 44 sayı ile alınmış olan Meclis Kararımıza istinaden İller Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığında yapılan görüşmeler sonunda ileriki zamanlarda yapacağımız arıtma tesisimiz için kredi başvurumuzda sıkıntı yaşanmaması için SGK’ya olan borçlarımız kredilendirilmiş olup Maliye’ye olan borçlarımız için herhangi bir kredilendirilme yapılmamıştır. Karara konu işin toplam bedeli, 2.082.907.65 TL olup, 72 ay vadelidir. Bunun tamamı İller Bankasından alınacak kredi ile finanse edilecektir. Kredi konusunda Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya Belediye Başkanı C***** B***** yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/46
2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanunun 18.maddesinin “f” bendi gereğince gelir tarife cetvelinin düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi gereğince Belediyemizin yıllık Gelir tarife cetvelleri düzenlenerek 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiş olup düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.

KARAR NO: 2011/47
Beldemiz Küçükkuyu’da ön ödemeli akıllı kart ve otomatik su sayacı kullanıma geçilmesi konusunun görüşülmesi

Belediye Meclisimizin 04.05.2011 gün ve 2011/40 sayı ile 31 Temmuz 2012 tarihine kadar Beldemiz Küçükkuyu’da ön ödemeli akıllı kart ve otomatik su sayacı kullanıma geçilmesine yönelik kararına istinaden, su borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirenlere Belediyece akıllı sayaç takılmasına, sayaç ücretlerinin abonelerden 12 ay içinde eşit taksitler halinde tahsil edilmesine, bu amaçla belediye tarafından en az 20 adet akıllı su sayacı alınmasına, 01 Eylül 2011 tarihinden itibaren yeni inşaat yapmak için müracaatta bulunanlara inşaatta akıllı sayaç takılmasının zorunlu tutulmasına, aboneler tarafından yetkili yerlerden TSE standartlarına uygun olan sayaçların temin edilmesine, tüketicilerin sayaçlarının Belediyemizce kontrolü ve montajının yapılmasına, akıllı sayaçlara geçmeyi cazip hale getirmek ve vatandaşı özendirme açısından eski su abonesi olup ta akıllı su sayacına geçenlerden su depozitosu alınmamasına ve su ücretlerinde %10 oranında indirim yapılmasına, ön ödemeli akıllı su sayacı işinin 4734 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye çıkartılarak ihale suretiyle temin edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/48

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da yeni açılan futbol tesisine “Cemali BURNAZ” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da yeni açılan futbol tesisimize rahmetli eski Belediye Başkanı Sayın Cemali BURNAZ isminin verilmesine ve spor tesisinin isminin “Cemali BURNAZ Spor Tesisleri” olmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/49
Yunanistan’ın Midilli şehrinde 17-20 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak turizm fuarına katılma konusunun görüşülmesi

Beldemiz Küçükkuyu’nun tanıtımını yapmak için 17-20 Haziran 2011 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli Adası Marina bölgesinde ilki gerçekleştirilecek olan “Archipelagos 1.Yunan-Türk Ticaret ve Kültür Festivali”ne Belediye Meclis üyesi S**** S****, Belediye Meclis üyesi A** C***, Belediye Meclis üyesi İ****** B*****, Belediye Meclis Üyesi H****** S******, Belediye Meclis Üyesi Hidayet YILMAZ, Belediye Meclis Üyesi M***** Ç****, Belediye Meclis Üyesi B**** A**** ve Belediye Meclis Üyesi M.S***** Y*******’ın katılmalarına, adı geçen kişilerin anılan tarihler arasında görevli izinli sayılmalarına ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderleri (ulaşım-konaklama ) ile fuarda Belediyemiz adına açılacak olan stant ücretinin Kurumumuz 2011 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/50
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “m” bendi gereğince hazırlanan zabıta talimnamesinin görüşülmesi

Belediyemiz sınırları dâhilinde halkımızın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik Belediye emir ve yasaklarını uygulamak için hazırlanan “Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Talimatnamesi” nin kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/51
Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,50 K IVA imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Adına Resen Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

Küçükkuyu Beldesi,Beybağlar Mevkii,50 K IVA imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Adına Resen Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan ,Küçükkuyu,Beybağlar mevkii,260-262 ada nolu parselleri de kaplayan 1 203,59 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı Örneği
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir.

Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı içinde kalmaktadır.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Örneği
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık Nizam-İki kat Taks:0,40 İnşaat yoğunluklu konut alanı içerisinde kalmaktadır.

Parsellerin içinde yer aldığı imar adası incelendiğinde imar adasının ada orta çizgisine göre kuzey tarafında yer alan ve plan değişikliği sunulan 260-261 nolu imar parsellerine komşu 263 nolu parselde ve ada içindeki diğer imar parsellerinde Küçükkuyu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış A-3 (Ayrık Nizam-Üç kat), inşaat yoğunluklu yapılaşmalar bulunmaktadır.

Sunulan Tadilat imar planı teklifinde İmar adasının ada orta çizgisi,ada içindeki yapılaşmalar ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak,taşınmazlarda yoğunluk ve kat artışına gidebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.

1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık Nizam-İki kat (A-2) Taks:0,40 olan yapılaşma koşulu,Ayrık Nizam-Üç kat (A-3) Taks:0,40 olarak tadil edilmiştir.
Tadilat imar planında parsellerin imar durumunun A-2 kattan A-3 kata çıkmasından dolayı ortaya çıkan inşaat alanı artışının çekeceği ek nüfus 19,2 kişi olarak hesaplanmıştır.
(Kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2,yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
Mevcut Tadilat Fark
Toplam alan 1203.29 m2 1203.29 m2 —–
Konut inşaat alanı 962,63 m2 1443,94 m2 481,31 m2
Nüfus 38,5 kişi 57,75 kişi 19,2 kişi
Yeşil alan ——– 192 m2 192 m2
Gerekli Yeşil Alan ——– 192 m2

Söz konusu ek nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mevcut yeşil alana ek olarak Tadilat İmar Planı teklifinde 318,38 m2’lik ek bir yeşil alan bırakılmıştır.

Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih-67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.

Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.

Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecek şekilde Belediyemiz adına Resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/52
Belediye Meclisimizin 04.05.2011 tarihli 5 nolu birleşiminde alınmış olan meclis kararlarının görüşülmesi

04.05.2011 Çarşamba günü toplanan Belediye Meclisimizin almış olduğu kararlar Meclis Başkanı ve katip üyelerimiz tarafından imzalanıp 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23.maddesine istinaden İlçe Mülki İdare Amirliği’ne gönderilmesine rağmen Ayvacık PTT’sinden kaynaklanan bir sorun nedeniyle yasal süresi içinde Kaymakamlığa ulaştırılamadığından, ilgili kararlar Kaymakamlık tarafından geri gönderilmiştir. Bu nedenden ötürü 04.05.2011 günü alınmış olan tüm meclis kararlarının oylandığı şekliyle tekrardan oylanması sonucunda tüm kararların aynen geçerli olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.