2013 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
694

2013 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.11.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 82
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 06.11.2013 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. EKİM ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Beldemiz Küçükkuyu hudutları içinde izinsiz yapılan ağaç kesimleri konusu gündeme geldi. Beldemiz Küçükkuyu hudutları içinde Kurumumuza ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait ağaçların izinsiz yapılan kesimlerinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre ilgili ceza-i işlemlerinin yürütülmesi ile birlikte izinsiz kesimi yapılan ağacın “ aynı yerine nitelikli cinste ağaç dikilmesine” ilaveten; aynı parselde belediyemizce tespit edilen herhangi bir yere, parselin uygun olmaması halinde gösterilecek başka bir yere iki katı nitelikli veya muadili ile bölgeye uygun ağaç dikilmesinin zorunluluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 83
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da isim verilmemiş ekli krokide gösterilen;
1-Mıhlı Mahallesi’nde Seçkin Motel ile Haşim Motel arasında isim verilmemiş bulunan sokağa “Yalı Sokak ” ismi verilmesine,
2-Mıhlı Mahallesinde Orman Sendikası Kampının yanında denize inen sokağa “ Yalı 1.Sokak ” ismi verilmesine,
3-Gökçetepe Mahallesi’nde Kayalar Sokak ile Güllüce Sokak arasında kalan sokağa Adatepebaşı Köyümüzdeki camiyi yaptırmış olan LOM ailesi adına “ Fazıl LOM Sokak” ismi verilmesine,
4-Gökçetepe Mahallesi’nde Gökçetepe 3.Cadde ile Celal BAYAR Caddesi arasında kalan Meşelik 1.Cadde’nin isminin Meşelik 6.sokak olarak değiştirilmesine, Meşelik 2.Cadde’nin isminin Meşelik 5.sokak olarak değiştirilmesine, Mıhlı Mahalle’sinde bulunan Osman TAN 1.Cadde’nin isminin Osman TAN 2.Sokak ve Osman TAN 2.Cadde’nin isminin ise Osman TAN 1.Cadde olarak değiştirilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 84
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 11.10.2013 gün ve 5768532-752.01-4941 sayılı yazısında gönderilen imar plan tadilatı dosyasının görüşülmesi konusu gündeme geldi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,I17-d-18-d-3-b, I17-d-18-c-4-a, I17-d-18-c-4-b ,50 K-IIb ,50L-Ia imar paftalarında 154 kV.Ezine-Altınoluk-Edremit 2. Enerji İletim Hattı Güzergahına Ait 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan , 154 kV. Ezine-Altınoluk-Edremit 2.Enerji İletim Hattı Güzergahı içerisinde Küçükkuyu Beldesi, I17-d-18-d-3-b, I17-d-18-c-4-a, I17-d-18-c-4-b, 50 K-IIb, 50L-Ia imar paftalarında isabet eden, yatay 462 200 – 470 000, Düşey 4 380 400 – 4 381 161 koordineleri arasında kalan yaklaşık 82 333,00 m2 lik alanı kapsamaktır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğünün yatırım programında 05.D.03.0470 proje numarasıyla yer alan 154 kV. Ezine-Altınoluk-Edremit 2. Enerji TM İletim Hattı Güzergahına isabet eden taşınmazlara ait pilon yerlerinin kamulaştırılması ve enerji iletim hattı sahasının isabet ettiği taşınmazlar üzerinde TEİAŞ lehine kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulmasında TEİAŞ. Genel Müdürlüğü tarafından alınan ”Kamu Yararı Kararı” 2942 sayılı ”Kamulaştırma Kanunun” 6/g maddesine istinaden 11/11/2011 tarih 229 sayılı Bakan oluru ile onanmıştır. İlgi kamu yararı kararına istinaden kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi ve kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesis edilebilmesi için Belediye Mücavir Sahası ve Belediye Sınırları içinde kalan Küçükkuyu Beldesi, I17-d-18-d-3-b ,I17-d-18-c-4-a ,I17-d-18-c-4-b ,50 K-IIb ,50L-Ia imar paftalarına isabet eden enerji nakil hattı güzergahına ait bölümde tesis edilecek pilon yerlerinin ve enerji nakil hattı gabarilerinin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi gerekmektedir.Söz konusu alan 154 kV.Ezine-Altınoluk-Edremit 2. Enerji TM İletim Hattı Güzergahına ait pilon yerleri ve enerji nakil hattına ait güzergahın gabari genişliği ile birlikte mevcut uygulama imar planına aktarılması için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında 154 kV. Ezine-Altınoluk-Edremit 2. Enerji TM İletim Hattı Güzergahına içerisinde, I17-d–18-d–3-b, I17-d–18-c–4-a, I17-d–18-c–4-b, 50 K-IIb, 50L-Ia imar paftalarında tesis edilecek olan pilon yerleri ve enerji nakil hattı güzergahı güvenlik mesafeleri imar planına işlenmiştir. Hazırlanan Tadilat İmar Planında enerji nakil hattı koruma bantlarına ait genişlikler ve güzergahlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ” Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin” 44. maddesinde belirtilen koşullara göre hazırlanmıştır. Enerji iletim hattı pilon ( direk) yerlerinin tadil edilmesi, enerji iletim hattı gabarilerinin mevcut planda tahsisi ( işlenmesi) ve enerji nakil güzergahı altında imar iskan izinli parseller olması durumunda TEİAŞ kurum görüşü alınmasına ve plan notlarına “TEİAŞ kurum görüşü alınmadan yapılaşma koşulları belirlenmeyecektir” ibaresinin düşülmesine, yapıma ait koşullar rapor ekinde sunulan plan notlarında belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN NOTLARI

1.PLAN KAPSAMINDA BULUNAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZLAR HAKKINDA 11/11/2011 TARİH 229 SAYILI ‘’KAMU YARARI KARARINA’’ İSTİNADEN 154 kV. EZİNE-ALTINOLUK-EDREMİT 2.ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME GÜZERGÂHINA İSABET EDEN TAŞINMAZLARA DA KAMULAŞTIRILMA VE TEİAŞ LEHİNE KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK HAKKI KURULMASI İŞLEMLERİ TAMAMLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

2.İNŞAAT AŞAMASINDA VE İŞLETME DÖNEMLERİNDE ÇEVRENİN KORUNMASI AÇISINDAN 2872 SAYILI ‘’ÇEVRE KANUNU 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN‘’ İLE BU KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN;

a-”ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİ”
b-”HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ”
c-”KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”
d-”GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”
BELİRTİLEN TÜM HUSUSLAR YERİNE GETİRİLECEKTİR.

3.”AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” VE ”DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

4.BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA KONUSU VE İLGİSİNE GÖRE;

a-3154 SAYILI ’’ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN”

b-”ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK”

c -3194 SAYILI ”İMAR KANUNU İLGİLİ YÖNETMELİK”

d-”İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”

e-08/11/1983 TARİH 18215 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2942 SAYILI ‘’KAMULAŞTIRMA KANUNU’’

f-”BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”

g -”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ” VE ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ve
AYRICA BU PLAN NOTLARINDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA KONUSUNA VE İLGİSİNE GÖRE BU PLAN İŞLEMİNE ETKİ EDECEK OLAN İLGİLİ DİĞER MEVZUATLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

5.TESİSİN YAPIMI AŞAMASINDA İLGİLİ STATİK, TESİSAT VE HER TÜRLÜ FENNİ MESULİYET TEİAŞ TARAFINDAN ÜSTLENECEKTİR.

6.TESİSİN İNŞAAT VE İŞLETMESİNDE ‘’ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ’’NE İSTİNADEN GEREKLİ TÜM TEDBİRLER TEİAŞ TARAFINDAN ALINACAKTIR.

7.ENERJİ NAKİL HATTI ALTINDAKİ YAPILARDA ”ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLER HAKKIINDAKİ YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

8.PLAN TADİLATINDAKİ ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAH VE GENİŞLİLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNİN 44. MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

9. 154 kV. EZİNE-ALTINOLUK-EDREMİT 2.ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME GÜZERGAHINA İSABET EDEN ALANLARDA YAPILACAK OLAN İMAR PLANI VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNDE TEİAŞ KURUMUNDAN GÖRÜŞ ALINACAKTIR.

10.İNŞAA ESNASINDA HERHANGİBİR ÜST YAPI VE ALT YAPIYA AİT TESİSLERE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN TÜM TEDBİRLER ”TEİAŞ” TARAFINDAN ALINACAKTIR.

11. 30MT Yİ AŞAN ENERJİ NAKİL HATTI DİREKLERİNİN 1/10 LÜK BÖLÜMLERİ TURUNCU FOSFORLU BOYA İLE BOYANACAK, UYGULAMA AŞAMASINDA ”ASKERİ CORAFYA DÜŞEY ENGEL BİLGİ TOPLAMA YÖNERGESİ” GEREĞİ ENERJİ NAKİL HATTININ DÜŞEY ENGEL BİLGİLERİNİN TEİAŞ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINA BİLDİRİLEREK BÖLGE İLE İLGİLİ HARİTALARA İŞLENMESİ SAĞLANACAKTIR.

KARAR NO: 85
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4: Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,İ17-D–23-A–1-A imar paftasında 231 ada 1–12–13 parsele ait 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu,İ17-D-23-A-1-A pafta, 231 ada,1-12-13 nolu parsele ait 430,95 m2 alanı kapsamaktadır. Plan tadilatı yapılan alan 1/1000 ölçekli mevcut Uygulama İmar Planı içinde 231 adanın %60 Ayrık Nizam-Üç kat (A-3) TAKS:0,50 – KAKS:1,50 inşaat yoğunluklu konut alanı ,%40 lık bölümü ise Bitişik Nizam-Üç Kat (B-3) konut alanı olarak görülmektedir.231 nolu ada içindeki mülkiyet durumları dikkate alınarak mevcut ada orta çizgisinin tadil edile bilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında 231 adaya ait mevcut ada orta çizgisi ada içi yapılaşmalar ve mevcut mülkiyet durumları dikkate alınarak tadil edilmiştir. Yapılan plan değişikliği sonucunda ada içindeki yapılaşma kat yüksekliği ve yoğunluk artışı bulunmadığından dolayı bölgede yaşayacak yerleşik nüfus sayısında bir artış olmayacağından dolayı her hangi bir ek yeni yeşil alan ihtiyacına gerek olmadan hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 86
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen dilekçenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem dışı maddenin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5:A*** A**** tarafından verilen 04.11.2013 tarihli dilekçesinde “ Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 80 sayılı kararında Mıhlı Mah.130 ada,1-2-3-12-13-14-17-18-20-21 nolu parsellerin yapılan tadilat planında artan nüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın bu parsellerle ilgisi olmayan,3 km doğu kısmında yalı pınar sitesinin imarının oluşumu için ayrılmış 1990’lı yıllarda terk edilen yeşil alandan gösterildiği, eskiden terk edilmiş kamunun malı olmuş yeşil alanların yeni yeşil alan terki gibi gösterilmesi ve bu gösterimin imar kanunun ilgili maddelerine aykırı kamu yararına değil zararına hareket edildiği görüşüyle 80 karar nolu meclis kararının tekrar gözden geçirilerek yasalara uygun şekilde düzenlenmesi ve bu kararın iptal edilmesi için gerekli işlemin yapılmasını ” talep etmiştir. Yapılan inceleme sonunda söz konusu alan Mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut imar adası olarak görülmektedir. Bu plan tadilatları kapsamında ihtiyaç olan sosyal donatı alanları söz konusu plan bütününde ( sınırları içerisinde) gösterilmiştir. Bahsedilen 1990 ‘lı yıllar değil Belediye teşkilatının kurulduğu 1989 yılından önceki süreçte yapılmıştır. Küçükkuyu Belediyesi sınırlarının genel planlamasında konut imar adasında konut alanı olarak görülmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan Konut alanından çıkarılarak yeşil alana dönüştürülmesi işlemi ve alınan karar uygun olduğundan itirazın reddine ve alınmış olan 02.10.2013 tarih ve 2013 / 80 sayılı kararın uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 87
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen dilekçenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem dışı maddenin görüşülmesine geçildi.
Gündem 6:A*** A**** tarafından verilen 04.11.2013 tarihli dilekçesinde “ Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 79 sayılı kararında Mıhlı Mah.154 ada,16-17-18-19-20-21-22-23-24 nolu parsellerin yapılan tadilat planında artan nüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın bu parsellerle ilgisi olmayan,3 km doğu kısmında yalı pınar sitesinin imarının oluşumu için ayrılmış 1990’lı yıllarda terk edilen yeşil alandan gösterildiği, eskiden terk edilmiş kamunun malı olmuş yeşil alanların yeni yeşil alan terki gibi gösterilmesi ve bu gösterimin imar kanunun ilgili maddelerine aykırı kamu yararına değil zararına hareket edildiği görüşüyle 79 karar nolu meclis kararının tekrar gözden geçirilerek yasalara uygun şekilde düzenlenmesi ve bu kararın iptal edilmesi için gerekli işlemin yapılmasını ” talep etmiştir. Yapılan inceleme sonunda söz konusu alan Mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut imar adası olarak görülmektedir. Bu plan tadilatları kapsamında ihtiyaç olan sosyal donatı alanları söz konusu plan bütününde ( sınırları içerisinde) gösterilmiştir. Bahsedilen 1990 ‘lı yıllar değil Belediye teşkilatının kurulduğu 1989 yılından önceki süreçte yapılmıştır. Küçükkuyu Belediyesi sınırlarının genel planlamasında konut imar adasında konut alanı olarak görülmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan Konut alanından çıkarılarak yeşil alana dönüştürülmesi işlemi ve alınan karar uygun olduğundan itirazın reddine ve alınmış olan 02.10.2013 tarih ve 2013 /79 sayılı kararın uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.