5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.06.2018 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2018 /34

Gündem 1: Küçükkuyu Beldemiz zeytin, turizm ve tarihî yönüyle büyük değere sahip;  sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmiş ve sahip olduğu kentsel, ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm potansiyeli daha da gelişmeye müsait olan yerleşim yeri olarak yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Beldemizde kış aylarında meskûn bulunan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı ısınma sorununu kömür ve odun yakarak karşılamakta, kömür ve odun sobaları ile kalorifer kazanlarından çıkan dumanlardan dolayı hava kirliliği yaşanmaktadır. Kış aylarını daha rahat koşullarda geçirmek isteyen Belde halkımız için doğal gaz hizmetinin vatandaşlarımıza sunulabilmesi amacıyla ilgili kurumlara talebin yapılabilmesi için 28 Nisan 2013 tarih ve 28631 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2013/4347  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   “  Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/2/2013 tarihli ve 206 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.”hükmü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölümünde bulunan Dağıtım Bölgelerinin Genişletilmesi başlıklı 70. Maddesinin (c) fıkrasında geçen “Genişlemeye konu bölgede belediyelerin olması halinde belediye meclis karar/kararlarının olumlu olması” hükmü doğrultusunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanlığı’nın, Doğalgaz Hizmetinin sağlanması için, “4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen   Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ’nin dağıtım bölgesine Belediyemiz de dahil edilmesine;

1-Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgi maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmesizin izin verileceğinin,

b)Küçükkuyu  ilçesinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin

c)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi.”esasları doğrultusunda; Beldemizde ikamet eden vatandaşlarımızın doğalgaz hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen  Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ’nin dağıtım bölgesine Belediyemiz de dahil edilmesi için başvuru yapılması ile ilgili teklifin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018 /35

Gündem 2: Garaj Amirliği; bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerini ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak diğer birimlerimizin hizmetine sunmaktadır. Belediyemiz bünyesinde yapılmakta olan inşaat, marangozluk, haşere ile mücadele, su tesisat, elektrik, kaynak ve demir işlerinin yürütülmesi esnasında ihtiyaç olunan yerlere ulaşım için; şehir içinde kum, çimento, haşere ile mücadele kapsamında uygulamalı olarak cadde ve sokakların ilaçlanması esnasında, inşaat ekibinin malzemelerinin taşınması, çevre belediyelerden park ve bahçe bitkisi nakliyesinin yapılması, belediye çalışmalarında ihtiyaç duyulduğunda kereste, jeneratör, makina, alet ve edavatların nakliyesinde, zeytin hasat zamanında toplanan zeytinlerin nakliyesi işlerinde, kullanılmak üzere izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt (kamyonet) araca ihtiyaç duyulmaktadır.  237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine  (Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 – 5234/4 md.)Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.)   hükmü gereği

1 adet kamyonet  aracı alınması teklifinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018 /36

Gündem 3:  Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2018 tarih ve 1760 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan İlgilileri S***** Ö**** ve A** D*******’ın 25.04.2018 tarih ve 0867 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Çay Mahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 159 ada, 1 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tekliflerinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

159 ada 1 parsel 1 1000 mevcut imar planı

159 ada 1 parsel 1 1000 uygulama imar planı değişikliği

KARAR NO: 2018 /37

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 05.06.2018 tarih ve 1881 sayılı teklif yazısı ile Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.05.2018 tarih ve E.5063 sayılı yazısı doğrultusunda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii i17d18d4c pafta, 283 ada 11 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişikliğe gidilerek alanın ‘’sosyal tesis alanı’’ olarak tekrar düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu ada parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

283 ada 11 parsel 1 5000 mevcut imar planı

283 ada 11 parsel 1 5000 nazım imar planı tadilatı