5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.02.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

KARAR NO: 2018/ 08

Gündem 1: 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamı , 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme” yapılmak suretiyle mühendis kadrosunda çalışmak üzere başvuru yapan  Kimya mühendisi (TC: 26611444446 )  Esra ÖZDEN’in   12/02/2018  – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere “Sözleşmeli Personel” olarak istihdam edilmesini kabulüne ve net ücret  tavanını aşmamak üzere  aylık ücretinin 2.400,00 (İkibindörtyüz) TL’den ödenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 09

Gündem 2: 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği ile 22 Mayıs 2016 tarih  29719 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi gereği Başkanlığımızda dolu bulunan (II sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli)  2 adet kadro derece değişikliği  ile  (IV) sayılı  dolu –boş kadro cetvelinde  bulunan 5 adet kadro derece değişiklik cetvelinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 10

Gündem 3: Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 0362 sayılı yazıları ile uygun görüşle sunulan İlgilisi Hacı Hanife Vakfı adına yetkilisi Hüseyin UZUN’un 31.01.2018 tarih ve 0280 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, İskelebaşı Mevkii,  i17d23a  pafta, 306 ada, 11 parselde  yer alan taşınmaz için hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifinin Meclis üyelerinden Halil ANGIN ,Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

306 ada 11 parsel 5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı

KARAR NO: 2018/ 11

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 0363 sayılı yazıları ile uygun görüşle sunulan İlgilisi Hacı Hanife Vakfı adına yetkilisi Hüseyin UZUN’un 31.01.2018 tarih ve 0280 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, İskelebaşı Mevkii,  i17d23a2a pafta, 306 ada  11  parselde  yer alan taşınmaz için hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin uygunluğuna Meclis üyelerinden Halil ANGIN ,Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

306 ada 11 parsel 1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı

KARAR NO: 2018/ 12

Gündem 5: Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 0364 sayılı yazıları ile uygun görüşle sunulan İlgilisi Cennet KAYA adına vekili Ali ÖZTÜRK tarafından verilen 29.11.2017 tarih ve 20172171 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, i17d19d pafta, 346 ada  1 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifinin uygunluğuna Meclis üyelerinden Halil ANGIN ,Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

346 ada 1 parsel 5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı

KARAR NO: 2018/ 13

Gündem 6: Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve 0365 sayılı yazıları ile uygun görüşle sunulan İlgilisi Cennet KAYA adına vekili Ali ÖZTÜRK tarafından verilen 29.11.2017 tarih ve 20172171 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, i17d19d4a, i17d19d4d pafta, 346 ada  1 parselde  yer alan taşınmaz için hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin uygunluğuna Meclis üyelerinden Halil ANGIN ,Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

346 ada 1 parsel 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı (2)

346 ada 1 parsel 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı