2019  YILI  ARALIK  AYI   04.12.2019  TARİHLİ  MECLİS KARARLARI İLANI

0
396

2019  YILI  ARALIK  AYI   04.12.2019  TARİHLİ  MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.12.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2019/68

Gündem 1  :Belediye Gelirleri kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak belediyemizin ifa edeceği her türlü hizmete karşılık olmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden 2020 Mali yılı ücret tarifesi taslağı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Onaylı 28.11.2019 tarih ve 3048 sayılı teklif yazısı görüşüldü. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden 2020 Mali yılı ücret tarifesi taslağının incelenerek bir rapor halinde yeniden Meclise sunulmak üzere “Plan Bütçe  Komisyonu“na havalesine, bu hususta gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /69

Gündem 2: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2019 tarih ve 3049 sayılı Başkanlık Onaylı teklif yazısı ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 01.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararı  ile çocuk bahçesi olarak kullanılmak üzere kiraladığımız Küçükkuyu ,  Mıhlı Mahallesi , Beybağlar Mevkii 283 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 2013,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz için Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 19.11.2019 tarih ve E.158969 sayılı yazısında  01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirtilen aylık 253,00TL(İkiyüzelliüçtürklirası) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /70

Gündem 3: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2019 tarih ve 3050 sayılı Başkanlık Onaylı teklif yazısı ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile kiraladığımız  Küçükkuyu Makbere Mevkii, (Eski :345) yeni İ17d18d4c pafta,258 ada, 8 parselde kayıtlı bulunan 4620 m2 yüzölçümlü taşınmaz için  Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 19.11.2019 tarih ve E.158969 sayılı yazısında  01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirtilen aylık 1.962,00TL(bindokuzyüzaltmışikitürklirası) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /71

Gündem 4: Fen İşleri  Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 3028 sayılı Başkanlık Onaylı teklif yazısı ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ‘’Asansörler’’ başlıklı 34. Maddesi hükümleri   ve  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü 2019 yılı Denetim Raporunun tavsiye niteliğindeki 57. Maddesi de dikkate alınarak   Belediye Meclisince  alınan 05.10.2016 tarih ve 2016/63 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.