2022 YILI KASIM AYI 07.11.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI.

0
220

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.11.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/62

Gündem 1:  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.11.2022 tarih ve 3958 sayılı teklif yazısı ile  04.10.2021 tarih ve 2021/44 sayılı bütçe ile 05.08.2022 tarih ve 2022/53 sayılı ek bütçe Meclis kararları ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesi,  elektrik tüketim bedelleri ile birlikte mal ve malzeme alımına  gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertibinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup; 5393 sayılı kanunun “Belediye Bütçesi” başlıklı 61. Maddesi, “Meclisin Görevleri” başlıklı 18 maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. Maddesi: “(1) Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır…”hükümleri gereğince Belediye Encümenimizce 03.11.2022  tarih 2022/221 sayı ile karara bağlanarak Belediye Meclisine gönderilen    3.000.000,00TL tutarındaki ek ödenek talebinin  incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/63

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.11.2022  tarih ve 3934 sayılı yazısı ile teklif edilen  22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (l) bendi gereği; Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro için yıl itibariyle kazanılan bir üst dereceye geçirilebilmesi amacıyla  (III) sayılı Dolu Kadro Cetveli değişikliğinin  uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/64

Gündem 3: Yazı İşleri  Müdürlüğünün 02.11.2022  tarih ve 3936 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını hazırlamak, bölgemizin  yatırımlar için çekici hale gelmesine çalışmak  “öğrenen bölge” olmasının koşullarını yaratmak,   ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük işbirliği, ortak yaklaşım, bilgi / beceri paylaşımı ve ortak hareketi özendirmek  amacıyla kalkınma projeleri kalkınma planları ile bütünleşerek  doğa temelli çözümlerle gerçekleştirerek tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi  üretme ve yaygınlaştırma     bütünsel tasarım stratejisini genişletecek maddi imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremedikleri projelere katkı sağlamak, yeni projeler tasarlamak; ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek amacıyla   Açık Destekleme Programları,  Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve diğer Kalkınma Ajansları , Avrupa Birliği   Hibe Programları,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb. kurumların  yıl içerisinde açılmış olan  Mali Destek, Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarına; Belediyemiz adına hazırlanacak olan projelerin    başvuruları için   5393 Sayılı Belediye Kanununun diğer kurumlarla ilişkilerini düzenleyen 75.nci maddesi gereği  Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nde proje başvuru sürecinde “Yerel yönetimler tarafından uygulanacak projelerde yetkili organlar (…Belediye  Meclisi, İl Genel Meclisi…)   tarafından alınmış karar  talep edildiğinden,   mali destek programlarına başvuru yapılması, takibi, sözleşme imzalanması , eş finansman sağlanması vb. projeler ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Kurumumuz adına Park ve Bahçeler Müdür V.(TCK No:22324587036)Sertaç AYTAÇ’ın temsil  ve  yetkili kılınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO: 2022/65

Gündem 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022  tarih ve 3903 sayılı  yazısı ile teklif edilen  Sınırlı Sorumlu Selin Koru  Evleri  Yapı      Kooperatifinin     18/10/2022 tarihli  dilekçesi  ile Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 101 ada, 43  parseldeki arsa vasfındaki taşınmazının Belediyemize hibe edilmesine dair talebinin  bedelsiz olarak hibe yoluyla kabulünün uygunluğuna ve gerekli devir teslim işlemlerinin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/66

Gündem 5: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 3882 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b pafta, 514 ada 98 parselde bulunan 1420,02 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Mehmet Şerif ÖZBEY   10.10.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 514 ada 98 parselde belediyemize ait olan 5099/23667 hisseyi  tarafına satın almak istediğini talep etmiş olup, satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/67

Gündem 6: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 3883 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b pafta, 372 ada ,7 parselde bulunan 1397,67 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Deniz GÜREL(Ali ÖZTÜRK V.)   17.10.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 372 ada 7 parselde belediyemize ait olan 1401/46589 hisseyi  tarafına satın almak istediğini talep etmiş olup, satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO: 2022/68

Gündem 7: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 3916 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 233 ada 77 parselde bulunan 382,73 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Bülent AYDIN, 27.10.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 233 ada 77 parselde belediyemize ait olan 784/38273 hisseyi  tarafına satın almak istediğini talep etmiş olup, satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO: 2022/69

Gündem 8: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 3943 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Yeşilyurt Mahallesi, i17d22b2a pafta, 169 ada, 98 parselde bulunan 671,76 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Yıldırım EMSİZ 01.11.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 169 ada, 98 parselde belediyemize ait olan 308/933 hisseyi  tarafına satın almak istediğini talep etmiş olup, satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.