2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
76

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.06.2024 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

KARAR NO: 2024/50

Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.05.2024 tarih ve 15396 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin (a) fıkrasında geçen “Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; … kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, …sosyal hizmet ve yardım… hizmetlerini yapar ve yaptırır.” hükmü ile yine 5393 sayılı Kanunun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75. maddesinin (a) bendinde geçen “Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet düzenleme yetkisine sahip oldukları hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 5393 sayılı Kanunun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. Maddesinin (a) fıkrasında geçen “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.” Ve “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38. maddesinin (g) fıkrasında geçen “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.” hükmü ile ”  aynı kanunun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. ”hükmü ile aynı maddenin c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükümleri doğrultusunda Belediyemiz ile diğer kuruluşlarla görev alanına giren konulara ilişkin beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak yürütülecek faaliyetler kapsamında karşılıklı işbirliği içinde ortak çalışmalar gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınması ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarına sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, tüm bu çalışmalarını kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamak amacıyla ülkemizin de taraf olduğu ilgili Bakanlık dahilinde kurumlara tanınan bütün uluslararası projelere başvuruya, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hizmet projesi hazırlanmasına ve proje ortağı olarak bu projelerin dair hazırlanan protokolü imzalamaya ve yine bütün uluslararası anlaşmalarda yürütülecek olan her türlü Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Bakanlıklar, Büyükelçilikler vb. ilgili kurumlardan alınacak fonlarla gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslar arası projelerde, proje belgelerini imzalama yetkisi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi ve 38. Maddesinin (l) bendi kapsamında Belediye Başkanı Abdülmuttalip GÜREL’e yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/51

Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.05.2024 tarih ve 15577 teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin dördüncü fıkrası gereği “…bu kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” dendiğinden ve ayrıca “Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir.” hükümleri gereği kurumumuzun ihtiyacına binaen kısmi zamanlı sözleşmeli olarak toplamda 1 personel Avukat (TCKNo:590********) Bü*** ÇI*** ile 03.06.2024- 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kısmi süreli sözleşmeli olarak çalıştırılmasının uygunluğuna ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/52

Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 29.05.2024 tarih ve 15696 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18 inci maddesinin (f) bendi gereği Belediyemize ait Sahil Mahallesi, Şehit Emin Pamukçu Sokak, No:2 adresinde bulunan Küçükkuyu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 14. fıkrasının (b) bendi ve 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Karayoluyla Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin 5. Maddesine istinaden, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan 2024 Mali Yılında uygulanacak Terminal Ücret Tarifesi taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/53

Karar:  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2024 tarih ve 15715 sayılı yazısı ile teklif edilen Abone olmadan su kullanmak, abone olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yaparak su kullanmak, abone olduğu halde kasten sayacı çalıştırmadan su kullanmak, sayaçta ve şebekede tahribat yaparak su kullanmak, İdarenin iznini almadan sayacın ve şebekenin yerini değiştirerek su kullanmak, geçici kapalı olduğu halde su kullanmak, usulsüz su vermek vb. hususlar cezai işlemlere tabiidir. Ülkemizde mevcut olan kuraklık durumları ortadayken suyun kaçak kullanılarak israfa sebep olunması durumlarında abonesiz veya aboneli olduğu halde kaçak su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için tanzim edilecek “kaçak su kullanım tutanağı” ile birlikte israf edilen su miktarı cezalı olarak tahakkuk ettirilerek Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesine dayanarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Suçu işleyen vatandaş veya kuruluşlar Savcılığa bildirilirken, tutanakta imza altına alınan tüketim miktarının resmi ücret tarifesindeki su tüketim bedelleri için belirlenen tutarlardan (tüm kalemler için) 2 (iki) kat cezalı olarak tahsil edilmesi hususunun incelemesi sonucunda Ücret Tarifesinin “Açıklamalar” kısmına eklenmesi, Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün birimlerine ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait ek ücret artışlarına dair Başkanlık Olur’u ekli 30.05.2024 tarih ve 3802 sayılı yazısı ile ekte belirtilen ücret kalemlerinin birlikte görüşülerek, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir” hükmüne istinaden karar alınmak üzere 2024 Yılı Ücret Tarifesine eklenerek uygulanmasına dair hazırlanan Ücret Tarife taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/54

Karar:  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2024 tarih ve 15725 sayılı teklif yazısı ile 02.10.2023 tarih ve 2023/69 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2024 Mali Yılı Bütçesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması” başlıklı 27 inci maddesinin 1 inci fıkrası “Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı meclise sunulur.” düzenlemesi yer almaktadır. İlgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve 2023/69 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2024 Mali Yılı Bütçesi; 2024 yılı Ocak ayında açıklanan yüksek ücret artışından kaynaklı artan personel giderleri sebebiyle yetersiz kalmış ve şirket personellerine yapılan harcamanın muhasebeleştirildiği 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodunda ödenek yetersizliği hususu doğduğundan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan ve 30.05.2024 tarih ve 2024/81 sayılı Encümen kararı ile görüşülen kadrolu olmayan kurum personeli maaş harcamaları için oluşturulmuş 40.000.000,00 TL (kırk milyon) tutarında 2024 yılı Ek Bütçe tasarısına ait Belediye Meclisine sunulan 2024 yılı Ek Bütçe tasarısı ve eki cetvellerin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/55

Karar: Hissesinin tamamı Belediyemize ait bulunan Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15 Mayıs 2019 tarih ve E-00044345462 sayılı yazı eki Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel yönetimler Genel Müdürlüğü E.103708 sayılı Belediye Şirketleri konulu görüş yazısında belirtilen “Şirket genel Kurullarında Belediyeyi temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan Belediye Meclisinin Kararıyla belirleneceği, belediye şirketlerinin genel kurulunda, belediyeyi temsil etmek üzere, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, belediye çalışanı veya belediye dışından kişi/kişilerin belirlenebileceği, ayrıca genel kurul tarafından belediye tüzel kişisinin yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği anonim şirketlerde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenecek gerçek kişinin seçiminde de karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu değerlendirilmektedir ” görüşü doğrultusunda Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.05.2024 tarih ve 163 sayılı yazısında belirtilen 19 Haziran 2024 tarihinde Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Sahil Mahallesi Ayhan Özerden Caddesi, No:2 Küçükkuyu/Ayvacık/Çanakkale adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasının uygunluğuna ve 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Belediyemiz hisselerini temsil etmek üzere (TCKNo:126********)Ser*** BOD**’un görevlendirilmesine, Belediyemizin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi halinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belediyemizi Temsilen Belediyemiz Çalışanı (TCKNo:126********) Ser*** BOD**’un görevlendirilmesi ile dışardan Yönetim Kurulu Üyeliğine (TCKNo:342********) Sa** Fı*** İŞ*** ve (TCKNo:219********) Hüs**** TÜR****** isimli kişilerin görevlendirilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.