BELEDİYE ENCÜMENİNİN 22.11.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR  AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:196

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.(Düzeltme)

Belediye Encümenince  11.10.2018  tarih ve 178 numaralı    kararda adres kısmı sevhen hatalı yazıldığından; alınan  Encümen Kararın iptal edilerek, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Bahçelievler 3.Sokak No:5 adresinde ,tapuda İ17D18D4A pafta, 197 ada, 94 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan İsmet ERDEM’e ait 2 Katlı iskanlı yapının üst terasına önceki yıllarda gölgelik amaçlı yapılan etrafı açık alanın tamamını duvar örerek kapalı alana çevirdiği yeni bir kat oluşturduğu inşaii faaliyet yapıldığı tespit edilen yapı ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda 04.10.2018 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olan yapı ile ilgili  söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Bahçelievler 3.Sokak No:5  üzerinde bulunan ,tapuda İ17D18D4A pafta, 197 ada, 94 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi (T.C.23897105702) İsmet ERDEM’e; 28.410,64TL. para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:197

KARAR ÖZETİ: Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendine istinaden, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da yaşayan  fakir ve bakıma muhtaç ailelere kömür alınarak dağıtılmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:198

KARAR ÖZETİ: Genel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 21.11.2018 tarih ve 3673 sayılı yazısı ile Beldemizde  insan yerleşim ve çalışma yerleri ile gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekanlar ve çevreyi bozan zararlılara karşı; doğrudan veya dolaylı olarak insan yada hayvan hijyenine yönelik olanlar da dahil olmak üzere haşere ile mücadele edilmesi amacıyla   Beldemiz sınırları içerisinde 2019 yılında kullanılmak üzere ihtiyaç olan malın temin edilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince mal alım ihalesinin yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO:199

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

22.11.2018 tarih ve 3717 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 15.11.2018 tarih ve 2457 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi Mevkii, i17d22b2b pafta, 173 ada, 14 parsel için hazırlanan  yola terk dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu ,yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranması gerektiği talimatı gereği  08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d22b2b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi Mevkii, i17d22b2b pafta, 173 ada, 14 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı  kayıtlı taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:200

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

İsmail YANAR: Gökçetepe Mahallesi, Bahçe Sokak No:19

İsmail YANAR: Gökçetepe Mahallesi, Çayırlık 4. Sokak No:6

İsmail YANAR: Gökçetepe Mahallesi, Halil Efendi Caddesi No:15

Hasan DİKMEN: Mıhlı Mahallesi Beykent  6.Sokak No:26

KARAR NO:201

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

22.11.2018 tarih ve 3720 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 22.11.2018 tarih ve 2562 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 126 ada, 21 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 126 ada, 21 parselde kayıtlı arsa vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan  dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

22.11.2018  tarihli Encümen  6  adet karardan ibarettir.