26.02.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
1366

Belediye Encümeninin 26.02.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:25
Belediyemiz Encümeni 26.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
20.02.2015 tarih ve 20150200 sayılı Alaattin KARAGÖZ ve Ayşe KARAGÖZ ortak imzalı dilekçenin görüşülmesine başlandı.
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi’nde tapuda Belediyemize ait,
İLİ : ÇANAKKALE
İLÇESİ : AYVACIK
BELDE : KÜÇÜKKUYU
MEVKİİ : MAKBERE
CİNSİ : ARSA
PAFTA : 1
ADA : 132
PARSEL : 36’da
31,90 m2’lik taşınmazı satın almak için ilgilisince yapılan talebe istinaden 04.11.2008 Tarih ve 2008 / 80 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına karar verilmiştir.26.11.2008 tarih ve 294 sayılı encümen kararı ile 4.500,00 (Dörtbinbeşyüz Türklirası) TL bedel ile satışı onaylanan ilgili taşınmaz için geçen zaman içinde tespit edilen bedelden sadece 1.500,00 TL ‘lik kısmının ödenmesi kalan kısmın ödenmeyip tapu satışı yapılmaması ve rayiç değerlerde oluşan farklılıklar nedeniyle kamu zararı olmaması için yeniden piyasa rayiç değerleri tespit edilmesi yoluna gidilmiştir. İlgili taşınmaz için GÜREL EMLAK : 250,00 TL, DÜZGÜN EMLAK: 300,00 TL ASSOS EMLAK : 200,00 TL ve Belediye Emlak servisi : 438,00 TL olarak piyasa araştırması yapılmıştır. Kurumumuza ait 31,90 m2’lik hissenin bedelinin, rayiç değerlerin altında kalmamak şartıyla 26.11.2008 gün ve 294 sayılı encümen kararında belirtilen satış miktarının 1.500,00 TL ( Binbeşyüz TürkLirası) ‘sı ödenmiş olup; Ödenen bu kısım 1.500,00 TL / 141,06 TL = 10,63 m2 ‘ye denk gelmektedir. Ödenmeyen 31,90 m2 -10,63 m2 =21,27 m2 ‘si için fiyat güncellemesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonunda piyasa rayiç değerlerinin altında olmamak şartıyla 21,27 m2 x 375,00 TL= 7.976,25 TL kalan kısmın karar tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş gün) gün içinde ödenerek tapu devrinin yapılmasına, alınmış olan 26.11.2008 gün ve 2008/294 sayılı encümen kararının kısmen iptal edilerek, 7.976,25 TL ( YedibindokuzyüzyetmişaltıTürklirası Yirmibeş Kuruş ) bedelle ½ hisse oranında Alaattin KARAGÖZ ve ½ hisse oranında Ayşe KARAGÖZ’e satışının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:26
Belediyemiz Encümeni 26.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
24.02.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 160 ada,12 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, Beybağlar mevkii, İ17-D–23-A-1-B pafta, 160 Ada, 12 parselde arsa vasfında Cemil DEMİREL adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:27
Belediyemiz Encümeni 26.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
25.02.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi 206 ada,5 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe mahallesi, Tepe Mahallesi mevkii, İ17-D–18-D-4-D pafta, 206 Ada, 5 parselde Bahçeli Kargir Ev vasfında Vahdettin YAĞIZ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:28
Belediyemiz Encümeni 26.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 17.02.2015 gün ve 70 sayılı yazısı ve ilgilisinin 09.02.2015 gün ve 52 sayılı başvurusuna istinaden 24.02.2015 tarih ve 20150622 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerler mevkii, İ17D18C4C pafta,252 ada, 9,10,11 ve 12 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerler Mevkii, pafta:İ17-D-18-C-4-C ada:252, 12 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerler Mevkii, pafta:İ17-D-18-C-4-C ada:252, 11 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerler Mevkii, pafta:İ17-D-18-C-4-C ada:252, 10 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerler Mevkii, pafta:İ17-D-18-C-4-C ada:252, 9 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:29
Belediyemiz Encümeni 26.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid –Yola terk-İfraz
25.02.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi İ17d18c3b pafta, 222 ada, 8 ve 14 nolu parseller için hazırlanan yolaterk ve ifraz dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı mevkii, pafta: İ17-D-18-C-3-B, Ada:222, Parsel:8’de zeytinlik vasıflı Mehmet Şerif ÖZBEY adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı mevkii, pafta: İ17-D-18-C-3-B, Ada:222, Parsel:14’de arsa vasıflı Mehmet Şerif ÖZBEY adına kayıtlı taşınmazların tevhidine, tevhid sonunda oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
B Nolu parsel Tam imar Parseli
C Nolu parsel Tam imar Parseli
D Nolu parsel Tam imar Parseli
E Nolu parsel Tam imar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:30
Belediyemiz Encümeni 26.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Bekir ÖZKAN’a Belediye Encümeninin 12.02.2015 tarih ve 19 sayılı kararı ile para cezası yazılmıştır. Ancak kurumumuz kayıtlarında yapılan inceleme sonunda mal sahibinin Bekir ÖZKAN olmadığı anlaşılmıştır. Mal sahibinin, eşi Şerife ÖZKAN olduğu tespit edildiğinden alınmış olan 12.02.2015 tarih ve 19 sayılı encümen kararındaki;
“ İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Bekir ÖZKAN’a” ibaresinin “ İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Şerife ÖZKAN’a ” olarak düzeltilmesine,
“ ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Bekir ÖZKAN için” ibaresinin ‘ ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Şerife ÖZKAN için’ olarak düzeltilmesine, 12.02.2015 tarih ve 19 sayılı kararın yukarıdaki değişiklikler yapılarak aynen geçerliliğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.