29.07.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
655

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.07.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:51

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 26.07.2021 tarih ve 1700 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Sevgi  Sokak, No:4 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C3B-İ17D19D4A pafta, 514 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde F**** G****’e ait taşınmazın Çatı katında bulunan terası kapatarak yeni bir alan oluşturulduğu Lülekent Sitesinde ikamet etmekte olan Site Sakinlerinin CİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları  tarafından yerinde yapılan kontrollerde tespit edilen kaçak yapı 14.07.2021 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup;3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden kaçak yapı sahibi (TCKNo:202********) F*** G***’e 54.153.39 TL.(Ellidörtbinyüzelliüçlira otuzdokuzkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:52

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 26.07.2021 tarih ve 1717 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 19/07/2021 tarihinde Saat: 15:12 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, No:373 Küçükkuyu adresinde bulunan A-101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. ünvanlı işyerinin önünde çöpler olduğu fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, konuya dair   000075 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; A-101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.’ye 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin emre aykırı davranıştan 2021 yılı para ceza miktarı olan 427, 00TL.(Dörtyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:53

KARAR ÖZETİ: Genel

Garaj Amirliğinin 28.07.2021 tarih ve 1742 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kocatepe Sokak, No:4 adresinde bulunan (Abone No:749-2314-5094) A** Ç****,  tarafından verilen 07.07.2021 tarih ve 0598 sayılı dilekçe ve Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Eroğlu 2. Sokak, No:11 adresinde bulunan (Abone No:3220-6016) S******* S****** tarafından verilen 07.07.2021 tarih ve 0600 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:54

KARAR ÖZETİ: Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 29.07.2021 tarih ve 1748 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde, kaçak ve ruhsat eki ile projelerine aykırı yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi kapsamında yıkım kararı alınmış ve 2021/132580 ihale kayıt numarası ile yıkım ihalesine çıkılmış olup; ihaleye teklif veren istekli çıkmaması sebebiyle ihale iptal edilmiş ve yıkım gerçekleştirilememiştir. Söz konusu ihale kapsamında yıkımı gerçekleştirilemeyen yapılar ile yıkım ihalesinden sonra 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi kapsamında Belediye Encümenince yıkım kararı alınan yapıların yıkım işlemlerinin tekrar yıkım ihalesine çıkılarak yapılmasının  uygunluğuna   Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

29.07.2021 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.