11.05.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI

0
195

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 11.05.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:88

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 08/05/2023 tarih ve 2023/7262 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

S**** İ****: Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, M***** S****, No:*

KARAR  NO:89

KARAR ÖZETİ: Ödenek Kodu açılması

Mali Hizmetler Müdürlüğünün  09.05.2023 tarih ve 2023/7297 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09/05/2023 tarih ve 102 sayılı dilekçesi ile  talep edilen işleme dair; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” başlıklıc) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.”  Ve  Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yedek Ödenek başlıklı 38 . Maddesi; (2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir.” hükümlerine istinaden; bütçemizde yer almayan 0139-07.1.6.49 Diğer Teşebbüslere ekonomik kodunun açılmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:90

KARAR ÖZETİ: 2023 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.05.2023 tarih ve 2023/7296 sayılı  yazısı ile  teklif edilen       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…… Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”, hükmü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “ Bütçe Tasarısı” başlıklı 24. Maddesi “(1) Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Ayrıca aynı yönetmeliğin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi “(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir… (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur…” hükmü   gereğince hazırlanan 03.10.2022 Tarih ve 2022/60 sayılı Meclis kararları ile onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçesi; ülkenin ekonomik durumundan ötürü meydana gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertibinde ödenek yetersizliği hususu doğmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan  2023 yılı Ek Bütçe tasarısı ve eki  cetvellerinin Mayıs   Ayı sonuna kadar  incelenmesine     inceleme sonucunun Belediye  Meclisine sunulmak üzere  karara bağlanmasına  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR  NO:91

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.05.2023 tarih ve 2023/7307 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:**/* adresinde ve tapuda İ17D18C2C  pafta, 514 ada, 94  parselde bulunan M***** A*** A**** adına kayıtlı * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı, zemin kat balkonun büyütüldüğü ve üzerine sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 07.04.2023 tarih ve 09 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 13.04.2023 tarih ve 77 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:312********) M***** A*** A**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce    oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:92

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.05.2023 tarih ve 2023/7308 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, K**** K******** *.C******, No:**/* adresinde ve tapuda İ17D23A1B pafta, 159 ada, 5 parsel için Y**** G***** tarafından  verilen 21.03.2023 tarihli dilekçe ve eklerine istinaden yapılan incelemede ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan sundurmanın eski malik İ*** Ö* tarafından yapıldığı görüldüğünden Y**** G***** adına olan 12.01.2023 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı iptal edilerek, eski malik İ**** Ö* adına 07.04.2023 tarih ve 12 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak yeniden mühürlenmiştir. Yapı Tatil Zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 13.04.2023 tarih ve 2023/79 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; Encümenizce yapılan değerlendirmede iptal edilen 12.01.2023 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptına istinaden alınmış olan 23.02.2023 tarih ve 2023/37 sayılı Encümen kararının iptal edilmesine ve söz konusu yer ile ilgili Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ile  Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine ve İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

 

11.05.2023 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.