2011 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
355


2011 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI
KARAR NO: 2011/76
5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2012 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi
Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak hazırlanan 2012 Mali yılı Gelir-gider bütçesi gününde Encümene sunulmuş,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir. Buna göre Belediye Başkanı C*****B***** bütçeyi meclise sunarak gelir ve Gider bütçelerini ayrı ayrı okuttu. Gider bütçesinde harcamaların neler olduğu bölümler halinde meclise sunuldu. Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasına göre meclise sunularak ayrı ayrı okutuldu. Her madde ayrı ayrı oylamaya sunularak bütün maddeler oy birliği ile ayrı ayrı kabul edilmiştir. Kabul edilen bütçe karar ekine konarak onaylanmıştır.

KARAR NO: 2011/77
Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 24.08.2011 gün ve 741 sayı, 08.09.2011 gün ve 764 sayılı yazıları ile Targel projesi kapsamındaki hizmetler, İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Kurumumuz imkanları dahilinde bir adet büro tahsis edilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “ e “ bendine istinaden devamlı hizmet vermesi şartıyla uygun olduğuna ve büro olarak Sahil Mahallesi İ***** Ö**** sokakta bulunan veterinerlik binamıza bitişik odanın 31.12.2012 tarihine kadar bedelsiz tahsis edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/78
F**** Ç***** ve K**** T****’un 09.09.2011 günlü dilekçesindeki eksik evrakların tamamlatılmasından sonra talebin bir sonraki mecliste tekrardan görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/79
Küçükkuyu Beldesi, Tokatiçi Mevkii,İ17-d-23-a-1-a imar paftasında H**** Ş**-M***** Ş** adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu,Tokatiçi mevkii,171 ada-1 parsel ve 191 ada-3 nolu parselleri kaplayan 497,96 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 06/03/2007 tarih,26 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-Üç kat İnşaat yoğunluklu konut alanı içerisinde kalmaktadır.
Ancak Ayrık İkiz Nizam yapı uygulamasında ada içindeki mülkiyet yapısından ve mevcut yapılaşmadan dolayı uygulamada zorluk yaşanmaktadır.
Sunulan Tadilat imar planı teklifinde, ada içindeki mevcut yapılaşmalar da dikkate alınarak ada içerisinde bütünlüğün sağlanabilinmesi için ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak,imar adasının yapı nizamın Ayrık ikiz nizam-3 kattan ,Serbest nizam-3 kat olabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-Üç kat (Ai-3) olan yapılaşma koşulu, Serbest Nizam-Üç Katlı (S-3) Konut alanı olarak tadil edilmiştir.
Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlana bilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri Belediyesince ruhsata bağlanarak inşaa edilmiş olan mevcut binaların çekme mesafeleri dikkate alınarak belirlenecektir.
Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.
Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Küçükkuyu Belediye Meclisince 06/03/2007 tarih,26 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde meskun konut alanları için gerekli olan aktif yeşil alanlar plan bünyesinde bırakılmıştır.
Teklif tadilat imar planında kat yüksekliğini artırıcı her hangi bir değişiklik yapılmamış olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/80
Küçükkuyu Beldesi, Adatepe Tokataltı Mevkii, İ 17 d 18 c 4 a imar paftasında S***** Ö*****’a ait (509 ada–61 nolu parsel) 1/1000 ölçekli Tadilat+Uygulama İmar Planı dosyasının imar komisyonuna incelenmek üzere havale edilmesine ve dosyanın bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/81
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Beybağlar Mevkii,3-4 pafta,1492 nolu parselde D***** B***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı yapılan alan, Küçükkuyu beybağlar mevkii, 1492 nolu parselde kayıtlı toplam 480,44 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale il Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale kıyı kesimi Çevre Düzeni planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar planı içerinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar planına paralel olarak Orta Yoğunluklu meskun gelişme konut Alanı içinde kalmaktadır.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık Nizam-iki kat Taks: 0,20 Kaks: 0,40 İnşaat yoğunluklu konut alanı içerisinde kalmaktadır.
Çanakkale-İzmir karayolu kenarında bulunan taşınmazın üzerinde inşaa edilmek istenilen binanın alt katları dükkan üst katları ise mesken daire yapılmak istenilmektedir.
Sunulan tadilat imar planı teklifinde imar adası içindeki ada orta çizgisi de dikkate alınarak, taşınmazın Ayrık Nizam-İki kat Taks:0,20 Kaks:0,40 İnşaat yoğunluklu Ticaret+ Konut alanı olabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar planında planlama alanının Ayrık Nizam-İki kat (A-2) Taks:0,20 Kaks:0,40 olan yapılaşma koşulu, Ayrık İkiz Nizam-İki kat Taks.0,20 Kaks 0,40 İnşaat yoğunluklu Ticaret+ konut alanı olarak tadil edilmiştir.
Planlama alanı içerisinde Çanakkale-İzmir karayolu kenarında bulunan imar arsasının alt katı ticari alan (dükkan), üst katları ise konut alanı mesken olarak değerlendirilecektir.
Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.
Yapılan plan değişikliği neticesinde herhangi bir inşaat alanında artış meydana gelmediği ve ticaret alanlarının gece ve gündüz konaklama harici olduğundan dolayı nüfus sayısını artırıcı bir etkisi bulunmamaktadır.
Mevcut 1/1000 ölçekli imar durumunda İki kat Hmax:6,50 mt, Taks:0,20 Kaks:0,40 yapılanma koşulu aynen korunmuş, her hangi bir inşaat yoğunluğunu artırıcı bir değişiklik yapılamamıştır. Yalnızca fonksiyon değişikliğine gidilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/82
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 pafta,336 nolu parselde I*****Y*****, Y***** P***** ve Hüseyin TINASTEPE adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasındaki eksik evrakların tamamlatılmasına ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/83
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Beybağlar Mevkii, 7 pafta, 118 ada, 2-3-7-9-10 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,50 K IVA imar paftasında 118 ada,2-3-7-9-10 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Beybağlar mevkii,118 ada,2-3-7-9-10 nolu parselleri içine alan 1 384,00 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir.
Taşınmazlar Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı içinde kalmaktadır.
1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık Nizam-İki kat Taks:0,40 İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedirler.
Parsel bazında imar plan tadilatı yapılamayacağından, başvuru sahibinin maliki bulunduğu 7–3–10 parsellerin yanında, ada orta çizgisine göre ada içi bütünlüğün sağlanabilinmesi için 2-9 nolu parselde de tadilat yapılması gerekmektedir.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu taşınmazların imar durumu A-2 (Ayrık nizam-İki kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.
Parsellerin içinde yer aldığı imar adası incelendiğinde plan değişikliği sunulan 118 ada 2-3-7-9-10 nolu imar parsellerine ada orta çizgisine göre komşu 118 ada 4-5-6 nolu parsellerde ve ada içindeki diğer imar parsellerinde Küçükkuyu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış A-3 (Ayrık Nizam-Üç kat), inşaat yoğunluklu yapılaşmalar bulunmaktadır.
Üst ölçekli Plan ve Plan Notları, imar adası içindeki yapılaşma ve ada orta çizgisi baz alınarak, taşınmazlarda yoğunluk ve kat artışına gidilerek A-2 (Ayrık nizam-İki kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olan mevcut imar durumunun A-3 (Ayrık nizam-Üç kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
Sunulan Tadilat imar planı teklifinde İmar adasının ada orta çizgisi, ada içindeki yapılaşmalar göz önüne alınmıştır.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında; plan tadilatı teklif edilen 118 ada- 2,3,7,9,10 nolu imar parsellerinin içinde bulunduğu imar adasının ada orta çizgisi, üst ölçekli plan ve plan kararları, imar adası içerisindeki mevcut yapılaşma durumu da dikkate alınarak taşınmaz için yapılanma koşulları A-3 (Ayrık nizam-Üç kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiştir.
Parsellerde yapılan yoğunluk artışı sonucunda alanımız içinde 22 kişi ek nüfus oluşacağı hesaplanmıştır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2 , artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
Tadilat Planı Yapılan Toplam Alan : 1 384,00 m2
Mevcut İmar Planındaki İnşaat Alanı : 1 107,20 m2 (1 384,00m2x0,80)
Tadilat İmar Planı İnşaat Alanı : 1 660,80 m2 (1 384,00m2x1,20)
İnşaat Alanındaki Artış : 553,60 m2
Toplam Nüfustaki Artış : 22,14 Kişi yaklaşık 22 kişi ( 553,60m2/25 m2= 22,14 kişi)
Ek Yeşil Alan İhtiyacı : 220 m2 (22 kişi x 10 m2 yeşil alan=220 m2 yeşil alan)
Yapılan plan değişikli neticesinde yoğunluk artışından meydana gelen nüfusun ihtiyaç duyduğu 0,02 ha yeşil alan miktarı Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisinde planlanan 3 kat yükseklikli (planlama alanını da kapsayan bölgeler için gerekli olan) meskun konut alanları için gerekli olan aktif yeşil alanlar plan bünyesinde bırakılmıştır. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecek olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/84
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “ n “ bendi gereğince Mıhlı Mahallesinde Adatepe pafta 8,Kızılsu 1.Sokağa paralel çıkan sokağa “Kızılsu 7.Sokak” isminin verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/85
Küçükkuyu Beldesi,50 K IId imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Adına Resen Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu,50 K IId imar paftasında, düşey 4 380 600-4 380 700,yatay 468 700-468 800 koordineleri arasında kalan 580,54 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde sulama kanalı ve yol olarak görülmekte olup sulama kanalı 7 mt lik yaya yolunu içinde kalmakta ve yaya yolunun mevcut plana göre devamlılığı bulunmamaktadır.
Sulama kanalının korunması ve sulama kanalının genişliğiyle beraber 7mt sağlayan ve uygulanabilirliği olamayan yolun kapatılıp sulama kanalı korunarak yeşil alan olarak önerilip planlama alanın kuzey batısında bulunan yeşil alan ile birleştirilerek bütünlüğün sağlanabilinmesi için tadilat imar planı uygulamasına gidilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifinde, mevcut planda sulama kanalı ile beraber yol olarak görülen alan yeşil alan olarak önerilmiş, planlama alanın kuzey batısında bulunan yeşil alan ile birleştirilerek bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.
Hazırlanan Tadilat İmar Planı teklifinde inşaat yoğunluğunu artırıcı bir değişiklik yapılmadığı için herhangi bir ek sosyal donatı alanı ihtiyacı doğurmayacak olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/86

Gündem dışı olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verilen 1/25000 ölçekli Küçükkuyu Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni planı değişiklik teklifi (revizyonu) dosyasının incelenmek üzere ertelenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.