2019 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
590

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.05.2019Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019 /29

Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.maddesine istinaden Kent Konseyi kurulması

5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.maddesi ve 08.10.2006 gün ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak  Küçükkuyu Kent Konseyinin kurulmasının uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /30

Gündem 2: Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisinin yeniden oluşturulması konulu 25.04.2019 tarih ve E.1332368 sayılı yazısıyla İlçemizde görev yapacak Çiftçi Malları Koruma Meclisinin tekrar belirlenmesi ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirilmesi talebi ile 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesinin son fıkrası “ Belediye Meclislerinin her yenilenmesinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üyeleri… yeniden seçilirler.” hükmü gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Belediye Meclis Üyeleri yeniden belirlendiğinden, anılan Kanunagöre Belediye Meclislerinin seçimle yenilenmesine kadar görev yapmak üzere Küçükkuyu Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin (5) asil, (5) yedek olmak üzere gizli oyla yapılan seçim sonucunda H****** T**** ( 12 ) , B**** P**** ( 12 ), M***** G**( 12 ), M***** T**( 12 ) ve A** Ö****( 12 ) Asil üye ve M****** Ş**** ( 12 ) , Y**** C*** ( 12), Y**** V**** ( 12 ), C**** C** ( 12 ) H****** T********( 12 ) oy alarak Yedek Üye olarak   seçilmiş olup; ayrıca Gökçetepe Mahallesi , Mustafa Kemal Parkı yanında boş durumda bulunan yapının Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin çalışmalarını yürütmesinde kullanılmak üzere ücretsiz tahsis edilmesinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /31

Gündem 3: Belediyemiz bünyesinde bulunan Küçükkuyu, Gökçetepe Mahallesi Amfi Tiyatro yanında hizmet veren aşevimizde Mübarek Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi için; yapılacak yemeklerde Belediyemize ait zeytinyağının kullanılması ve gerekli olacak diğer yemek malzemelerinin Belediyemizce karşılanması şartı ile bir aşçı tarafından pişirilmesine veya yemek veren firmalardan piyasadan teklif alınarak iftar yemeği verilmesine dair yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine; Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2019 /32

Gündem 4:27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamı , 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun (4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapmak üzere  istatistikçi kadrosunda çalışmak için başvuru yapan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümü mezunu (TC: 257******** ) B*** A*’ın 09.05.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere”Sözleşmeli Personel” olarak istihdam edilmesine ve aylık net ücretinin 2.500,00 (İkibinbeşyüz) TL’den ödenmesine ; ve yine anılan kanun ve yönetmelik gereği Teknisyen kadrosunda çalışmak için başvuru yapan Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü mezunu  (TC: 133********) H****** T****’in 09.05.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere”Sözleşmeli Personel” olarak istihdam edilmesine ve net ücret  tavanını aşmamak üzere  aylık ücretinin 2.500,00(İkibinbeşyüz) TL’den ödenmesinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /33

Gündem 5: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. …”hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelesosyal yardım yapılmasına, ve yapılacak yardımın miktarının belirlenmesi için Belediye Meclisi’nce ;Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yetkili memur sendika ile görüşme yapılarak toplu sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /34

Gündem 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince kurumumuzun 2018 yılı Kesin Hesabı

2018 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI :19.774.026,51 TL (ondokuzmilyon yediyüzyetmişdörtbinyirmialtılira ellibirkuruş) 

CARİ HARCAMALAR

01-PERSONEL GİDERLERİ: 4.325.376,97 TL (dörtmilyonüçyüzyirmibeş binüçyüzyetmişaltılira doksanyedikuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ :776.688,66 TL (yediyüzyetmişaltıbinaltıyüzseksensekizlira altmışaltıkuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 11.916.364,80 TL (onbirmilyondokuzyüzonaltıbinüçyüzaltmışdörtlira seksenkuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

04- FAİZ GİDERLERİ : 979.602,80 TL (dokuzyüzyetmişdokuzbin altıyüzikilira seksenkuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

05- CARİ TRANSFERLER : 466.319,19 TL (dörtyüzaltmışaltıbin üçyüzondokuzlira ondokuzkuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

06- YATIRIM HARCAMALARI : 1.309.674,09 TL (birmilyonüçyüzdokuzbinaltıyüzyetmişdörtlira dokuzkuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2018 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI : 16.615.558,96 TL (onaltımilyon altıyüzonbeşbinbeşyüzellisekizlira doksanaltıkuruş)

01-VERGİ GELİRLERİ: 5.652.986,92 TL (beşmilyonaltıyüzelliikibin dokuzyüzseksenaltılira doksanikikuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ : 2.014.076,26TL (ikimilyon ondörtbinyetmişaltılira yirmialtıkuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR : 481.754,32 TL (dörtyüzseksenbirbinyediyüzellidörtlira otuzikikuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

05- DİĞER GELİRLER : 8.466.741,46 TL (sekizmilyondörtyüzaltmışaltıbin yediyüzkırkbirlira kırkaltıkuruş) Meclis üyelerinden F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2019 /35

Gündem 7:Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi 355 Ada 7 Parselin doğusunda bulunan büfe yerinin kiralama süresi, 15/04/2019 tarihinde sona ermiş olup, kiracı Z**** Y****’ın 30/04/2019 tarih ve 0705 sayılı dilekçesi ile söz konusu büfe yerini tahliye ederek idaremize teslim etmiştir. Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. Tic. A.Ş. nin 02/05/2019 tarih ve 0708 sayılı dilekçesi ile talep edilen Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi 355 Ada 7 Parselin doğusunda yer alan büfe yerinin üst kullanım hakkının on yıl süre ile Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ne verilmesinin uygunluğuna ve konu ile ilgili Tapu Müdürlüğü ve diğer Kamu kuruluşlarında yapılacak işlemleri için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.