2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
908

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.10.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2020/25

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/09/2020 tarih ve 2512 sayılı Başkanlık teklifi. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesinin son fıkrası  “Belediye Meclislerinin her yenilenmesinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üyeleri… yeniden seçilirler.” hükmü gereğince 08.05.2019 tarih ve 30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Çiftçi Malları Koruma Meclisi yeniden oluşturulmuştur. Çiftçi Malları Koruma Meclisi asil üyeliğine seçilen M***** G**’ün 16/07/2020 tarih ve 0848 sayılı istifa dilekçesi ve Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve E.2038480 sayılı yazısı ile Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı B**** P****’in bulunduğu görevden istifa ettiğine dair yazısı kurumumuza bildirilmiş olup;  akabinde 11.08.2020 tarih ve 1977 sayılı yazımız ile Çiftçi Malları Koruma Meclisi asil ve yedek üyelerine 12.08.2020 tarihinde Çiftçi Malları Koruma Meclis Yönetiminin yeniden oluşturulması amacıyla toplantı yapılmasına dair bilgilendirme yapılmıştır. Anılan tarihte yapılan Çiftçi Malları Koruma Kurulu toplantısına katılım gösteren asil ve yedek üyeler, Meclisin yeniden oluşması gerektiği doğrultusunda karar alarak bulundukları görevlerinden istifa etmişlerdir. Söz konusu istifa dilekçeleri 13.08.2020 tarih ve 2012 sayılı yazımız ile Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmiş olup;  Asil ve yedek üyelerin istifası nedeniyle Çiftçi Malları Koruma Meclisi oluşturulamamıştır. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda ve bu şartlara haiz üyeler arasından Çiftçi Malları Koruma Meclisinde görev almak üzere yeni üyelerin belirlenmesi ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirmek üzere Çiftçi Malları Koruma Meclisinin yeniden oluşturulması için Küçükkuyu Beldesi halkından Ziraat ile meşgul olan kişiler arasından, anılan Kanun gereği gizli oy ile yapılan oylamada Asil üyelik için Y**** S***** (7), C***** B***** (7), H****** T**** (7), M****** Ş**** (7), Z*** P**** (8), İ****** Ö**** Ö**** (4), E*** T**** (4), M****** Ö*** (4), Y**** Ç**** (3), M***** Ç******* (4), oy; Yedek üyelik için Y**** V**** (11), H**** Y**** C*** (11), C**** C** (11), A** Ö**** (11), H****** T********(11) oy almış olup en fazla oy alan Y**** S***** (7), C***** B***** (7), H****** T**** (7), M****** Ş**** (7), Z*** P**** (8) Asil Üyeliğe, Y**** V**** (11), H**** Y**** C*** (11), C**** C** (11), A** Ö**** (11), H****** T******** (11) oy alarak Yedek Üye olarak  seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2020/26

Gündem 2: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve 2494 sayılı Başkanlık teklifi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediyesi 2021 Mali yılı Bütçe raporu Belediyemizin stratejik ve performans programına uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak 21.08.2020 tarih ve 2020/2067 sayılı yazı ile Başkanlık Makamına tevdi edilmiştir. Belediye Encümenince 27.08.2020 tarih ve 2020/66 sayılı kararı ile yasal süresi içinde incelenen ve 24.09.2020 tarih ve 2020/74 sayılı Encümen Kararı ile Meclisimize sunulan Küçükkuyu Belediyesi 2021 Mali Yılı Hazırlık, 2022–2023 Mali Yılları Taslak Bütçe Raporunun, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon tarafından hazırlanacak olan 2021 Mali Yılı Bütçe Raporunun, 12.10.2020 tarih, saat:15:00’de yapılacak olan Meclis toplantısında görüşülmesine,  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/27

Gündem 3: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve 2500 sayılı Başkanlık teklifi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 19/03/2020 tarih ve 2020/7 sayılı Koronavirüs (Covid-19) önlemleri konulu genelgesi ile 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1.Maddesinin (ç) Fıkrası gereğince “Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak… Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.” hükmü gereğince Belediyemiz kiracılarının kiralamadan kaynaklanan bedellerinin yukarıdaki hüküm ve İl Hıfzıssıhha Kararları da dikkate alınarak faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin 19/03/2020 tarihinden 01/06/2020 tarihine kadar herhangi bir ticari faaliyet göstermediği tespit edilenlerden tahsil edilmesi gereken kiralarının ödenmemiş kısımlarının; faaliyette bulunmadığı dönemlerine ilişkin olan kira bedellerine ait tahakkukların iptalinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.