2014 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
399

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.09.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2014/79
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 03.09.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Belediye Gelirleri Genel Tebliği” ne ( Seri no:45) istinaden İlan ve Reklam Harcı, Eğlence Vergisi, İşgal harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcının yeniden belirlenmesi konusu gündeme geldi. Beldemizin bölgeleri arasında çok fazla sosyo ekonomik farklılıklar olmadığından beldemizi bölgelere ayırmaya gerek olmadığından her harç ve vergi için alt ve üst sınırlar arasında kalmak şartıyla karar ekine eklenen tarifelerin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/80
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: PİN:UİP-309,6
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Hüseyintepesi mevkii,İ17-D-18-C-4-A pafta,509 ada,42 nolu parselde M***** E*** Ş**, A*** E****** A**** ve Ş*** E**** Ş**””””” adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifi için Belediyemiz Meclisinin 06/08/2014 tarih, 75 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna yapılan havalesi sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Rapor Meclis’te açık okundu.”Beldemiz sınırları içinde Mıhlı Mahallesi Hüseyin Tepesi Mevkiinde İ17d-18c-4a imar paftasında 509 ada 42 nolu 3913.74 m2 parselin uygulama imar planına girmeyen 1918.40 m2 için hazırlatılan 1/1000 ölçekli “II . KONUT YERLEŞİM ALANI Seyrek Yoğunluk TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 h: 7 m. 2 kat” ilave plan değişikliği olarak önerilmiştir. Üst ölçekli plan kararlarındaki konut alanında seyrek yoğunlukta kaldığı, bu nedenle 21.10.2008 tarih ve 73 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 nazım plana uygun olarak hazırlatılmıştır. Plan değişikliği ile artan nüfus ihtiyacını karşılayacak 203 m2 yeşil alan bırakılmış, yapı yasaklı alanda yeşil alan olarak gösterilerek hesaplama harici bırakılmıştır. İhtiyaç sosyal donatı alanından daha fazla yeşil alan bırakılarak plan değişikliği önerisi getirilmiştir. Planlama alanı için (bu parseli de kapsayan alanda) 25 Ekim 2002 tarihinde Afet Etüd ve Hasar Tesbit Daire Başkanlığınca 7269 Sayılı Yasaya göre onaylıdır. Bu parselinde dahil olduğu İ17-d-18c-4a paftasında UA (Uygun Alan) ve ÖA2 (Önlemli Alan- Eğim nedeniyle) alanlarında kaldığından yeniden Plan değişikliğine esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporu hazırlatılmamıştır. Bu raporun bu mülkiyetle ilgili bölümü esas alınarak plan hazırlandığı anlaşılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği şartlarına göre hazırlanan 1/1000 uygulama plan değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca karar verilmiştir.” Şeklinde hazırlanan imar komisyon raporuna istinaden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

UYGULAMA_İMAR_PLANI

KARAR NO: 2014/81
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: PİN:NİP-306,2
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parsellerde H***** Ç*****, Ü*** Y*******, O*** İ****** T**, H***** Ç******, H**** Ş*****, N***** E*****, F**** Z**** E*****, M***** E***** ve T**** Y***** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım tadilat İmar Planı teklifi için Belediyemiz Meclisinin 06/08/2014 tarih, 76 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna yapılan havalesi sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Rapor Meclis’te açık okundu.” Beldemiz sınırları içinde Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesine cepheli 352 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller için hazırlatılan 1/5000 ölçekli “TURİZM ALANI” olan imar adasının “ORTA YOĞUNLUKLU KONUT ALANI” olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin olduğu incelenmiştir. Öncelikle taşınmazların en az imar adası ölçeğinde teklif edildiği hazırlanan bu özel çalışmada 6 parselden 1 adet parsel (2 nolu parsel) malikinin bu değişikliği isteyip istemediğine dair bir bilgiye, belgeye rastlanamamış, diğer imar adasındaki parsel maliklerinin ise bu değişiklik önerisine imza atarak olur verdikleri görülmüştür. (4 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren) MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ Planların sunulması MADDE 31 – (4) İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır. Yukarıda açıklanan şekliyle 2 nolu parsel malikinin mevcut yapısında işletme çalıştırdığı her zaman bulunabilir olmaması nedeniyle ilgi yönetmelikte de “Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır” belirtildiği şekliyle değerlendirildiğinde maliklerin eksik imza verdiği tamamının teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım Plan değişikliğini kabul etmediği anlaşıldığından bu yönüyle plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına komisyonumuzca karar verilmiştir.” Şeklinde hazırlanan imar komisyon raporuna istinaden hazırlatılan 1/5000 Ölçekli nazım tadilat İmar Planı teklifinin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/82
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: PİN:UİP-309,7
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parsellerde H***** Ç*****, Ü*** Y*******, O*** İ****** T**, H***** Ç******, H**** Ş*****, N***** E*****, F**** Z**** E*****, M***** E***** ve T**** Y***** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli tadilat İmar Planı teklifi için Belediyemiz Meclisinin 06/08/2014 tarih, 77 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna yapılan havalesi sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Rapor Meclis’te açık okundu. “ Beldemiz sınırları içinde Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesine cepheli 352 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli “TURİZM ALANI” olan imar adasının “ORTA YOĞUNLUKLU KONUT ALANI” olarak plan değişikli yapılmasına ilişkin olduğu incelenmiştir. Öncelikle taşınmazların en az imar adası ölçeğinde teklif edildiği hazırlanan bu özel çalışmada 6 parselden 1 adet parsel (2 nolu parsel) malikinin bu değişikliği isteyip istemediğine dair bir bilgiye belgeye rastlanamamış diğer imar adasındaki parsel maliklerinin ise bu değişikli önerisine imza atarak olur verdikleri görülmüştür. (4 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren) MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ Planların sunulması MADDE 31 – (4) İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır. Yukarıda açıklanan şekliyle 2 nolu parsel malikinin mevcut yapısında işletme çalıştırdığı her zaman bulunabilir olaması nedeniyle ilgi yönetmeliktede “Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır” belirtildiği şekliyle değerlendirildiğinde maliklerin eksik imza verdiği tamamının teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliğini kabul etmediği anlaşıldığından bu yönüyle plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına komisyonumuzca değerlendirilmiştir. MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ Genel planlama esasları MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak her tür ve ölçekteki mekânsal planlar aşağıda yer alan planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır:h) Planlarda, varsa mevcut geleneksel dokunun korunması esastır.l) Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır. Korunacak alanların çevresinde yapılan planlar ise bu alanların hassasiyeti dikkate alınarak hazırlanır. Yönünden incelendiğinde ise teklif edilen plan değişikliği alanının 352 ada, 1,2,3,4,5,6 nolu parsellerden oluştuğu ve bu parsellerden (1) nolu parselin turizm yapısı olarak tadilat ilave ruhsatı ve yapı kullanım belgesi olduğu , (2) nolu parselin turizm yapısı olarak ilave ruhsatı ve yapı kullanım belgesi olduğu , (3) nolu parselin yapısız boş olduğu , (4) nolu parselin turizm yapısı köy muhtarlığı döneminden var olan mevcut olduğu , (5) nolu parselin turizm yapısı olarak ruhsatı ve yapı kullanım belgesi olduğu , (6) nolu parselin ise köy muhtarlığından beri konut olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle parsellerin 4 tanesi turizm tesisi mevcut kullanımda olup, 1 adet boş parsel, 1 adet ise konut kullanılan yapı olduğundan 7. Maddenin “Planlarda, varsa mevcut geleneksel dokunun korunması esastır.” hükmü gereği 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliğinin bu yönüyle uygun olmadığına komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Ayrıca plan değişikliği açıklama raporunun konut alanı olarak önerilmesinde üst ölçekli plan kararlarında orta yoğunluk konut TAKS: 0.20 , KAKS: 0.40 olarak teklifin hazırlanması gerekirken , raporun 6. Sayfasında “Üst ölçekli plan ve plan kararlarına göre 1/1000 ölçekli tadilat imar planında taşınmazların yapılanma koşulları Ayrık Nizam 2 kat TAKS: 0.25 , KAKS: 0.50 inşaat yoğunluklu 2. Konut alanı olarak önerilmiştir.” Bu öneri üst ölçekli plan kararlarına uymamaktadır. Bu yönüyle de uygun olmadığına komisyonumuzca değerlendirilmiştir.” Şeklinde hazırlanan imar komisyon raporuna istinaden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli tadilat İmar Planı teklifinin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 83
PİN: UİP_ 309,8
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Yalıpınarı mevkii,İ17-D-18-C-3-B pafta,197 ada,75,79 ve 76 nolu parsellerde Y***** U*** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2014 / 84
PİN: UİP_ 309,9
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii,İ17-D-23-A-1-B pafta,160 ada,34,35,36,37,38,39,40,41,nolu parsellerde Y**** Ö****, Y****** S**** Ç****, A** Ç****, H***** Ç****, N*** Ş**** ve A** Ş**** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 85
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden Kanalizasyon harcamalarına, Yol harcamalarına ve Su Tesisleri harcamalarına katılım paylarının belirlenmesi amacıyla komisyon kurulması konusu gündeme geldi. Söz konusu çalışmaların yapılması için İller bankası ve diğer Belediyeler ile irtibata geçilerek yasal çerçeve, mevzuat içinde kalarak katılım paylarının belirlenmesi için kurumumuz çalışanlarından komisyon kurulmasına, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 86.maddesine istinaden yol harcamalarına katılma payı alınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 86
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem Dışı: 06.08.2014 tarih ve 78 sayılı Meclis kararımız ile tekrardan bir çalışma yapılmasına karar verilen kamulaştırma hakkında; Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 148439 sayılı yazısı gündeme geldi. İlgi yazıda belirtilen Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden yapılan çalışma sonunda; 155 ada 2 ve 3 sayılı parsellerin bulunduğu kesimde yaya yolu daraltılarak yol ile tretuvar arasına yaya korkuluğu yapılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma sınırı söz konusu parsellerdeki binaların dışına çıkartılmıştır. Ayrıca verilmiş olan bir dilekçe ile Ayvacık-Küçükkuyu yolu Km:20+727 kavşağı Behram Köyü ayrımındaki kavşak kolunda bulunan 23 sayılı parselin kamulaştırma yapılmamasını veya kamulaştırma yapılacaksa parselin tamamının kamulaştırılması istenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmada kavşak kotunda değişiklik yapılarak köy yolu bağlantısında imarda 14 m. genişliğindeki yolun yeterli olabileceği görülmüş ve söz konusu yol üzerindeki parseller kamulaştırma dışına çıkartılmıştır. Yukarıda bahsedilen değişikliklerin uygunluğuna, daha önceden onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının yukarıda yapılan değişiklikleri de içererek uygunluğuna, değişiklik yapılan planların 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

17D23A1A

17D23A1B

I17D23A

RAPOR_1000_1.kısım

RAPOR_5000_1.kısım

17D22B1B

I17D22B

RAPOR_1000_2.kısım

RAPOR_5000_2.kısım