23.06.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
191

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.06.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:84

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2022 tarih ve 2022/2254 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, N**** Sokak No:*/* adresinde ve  tapuda İ17****** pafta, 1** ada, * parselde bulunan Y**** Ş**** adına kayıtlı * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak merdiven kovasının üzerinde çatı teras alanının tamamı kullanılarak demir profiller yardımıyla çatı örtüsü oluşturulduğu görüldüğünden, 12.05.2022 tarih ve 10  sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 18.05.2022 tarih ve 57 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:314********) Y**** Ş**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:85

KARAR ÖZETİ: Ticari Taksi Devir İşlemi.

Zabıta Amirliğinin 22.06.2022 tarih ve 2258 sayılı teklif yazısı ile; (TCKNo:235********)İ****** Ö**** Ö**** tarafından kurumumuza verilen 20.04.2022 tarih ve 0464 sayılı dilekçe ile Beldemiz Küçükkuyu S**** Mahallesi, Ş**** J******* Ç**** E*** P****** Sokak, No:*/* adresinde ve G******** Mahallesi, A****** Caddesi, No:**/* adresinde Y*** T**** durağında kayıtlı sahibi olduğu 1* * 7*** plakalı R****** S***** marka 2013 model ticari taksinin plaka ve durak haklarını araç ile birlikte B***** A***** isimli şahsa devir edeceğini bildirmiştir. (TCKNo:235********)B***** A***** isimli şahıs da 21.04.2022 tarih ve 0480 sayılı dilekçe  ile İbrahim Ö**** Ö**** isimli şahsa ait 1* * 7*** plakalı ticari taksinin plaka ve durak hakkını devir alacağını beyan etmiş, Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 22.06.2022 tarihli yazıları ile ilgili kişilerin borçlarının bulunmadığını ve devirlerde taraflarca sakınca olmadığını bildirmiş, Encümenimizce yapılan incelemede Ticari Taksi Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca devir işlemleri ile ilgili evrakların eksiksiz olarak getirildiği ve Ticari Taksi Yönetmeliğinde yer alan 2.500TL. (İkibinbeşyüzlira) devir ücretinin  (TCKNo:319********)B***** A***** adına Belediyemiz hesabına yatırıldığı görülmüş olup; Ticari Taksi Yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden araç ile  birlikte plaka ve durak hakkının B***** A***** adına devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:86

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2022 tarih ve 2022/2260 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, M**** mevkii i17****** pafta 3** ada * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (3,14 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 979,57 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:87

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2022 tarih ve 2022/2261 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M****  Mahallesi, B****** mevkii i17****** pafta 3** ada * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (50,07 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 160,13 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:88

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2022 tarih ve 2022/2262 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** Mahallesi, T*** Mahallesi mevkii i17****** pafta 1** ada 1* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (13,37 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 127,38 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:89

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2022 tarih ve 2022/2263 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, Z******** *. Sokak No:** adresinde ve  I17****** pafta, 2** ada, * parselde bulunan R**** Ç******** adına kayıtlı * bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak krokide belirtilen ruhsat eki mimari projesindeki duvarların yıkıldığı, kat holüne duvar örülerek kazanılan alanın bağımsız bölüme dahil edildiği, bu sayede bağımsız bölüm net alanının arttırıldığı, bağımsız bölüm içerisinde yer alan merdiven boşluğunun kapatıldığı görüldüğünden yapılan uygulama, 13.05.2022 tarih ve 11 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 18.05.2022 tarih ve 58 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:210********) R**** Ç********  hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

23.06.2022 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.